Doradztwo ogólne

Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz przedsiębiorstw społecznych (PS) stanowi kompleksowy proces, który obejmuje inicjowanie, doradztwo, wsparcie prowadzenia działalności oraz finansowanie miejsc pracy. Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES) pełni istotną rolę w tym obszarze, posiadając schematy indywidualnego prowadzenia klienta dostosowane do różnych sytuacji.

Schematy indywidualnego prowadzenia klienta OWES obejmują:

a) tworzenie PES przez osoby fizyczne,

b) tworzenie PES przez osoby prawne,

c) uzyskanie statusu PS,

d) dostosowanie regulacji wewnętrznych w celu uzyskania statusu PS,

e) tworzenie partnerstw,

f) podjęcie działalności ekonomicznej PES.

Do zadań pracowników realizujących usługi w zakresie tworzenia PES/PS, wspierania ich działalności oraz finansowania miejsc pracy należy przede wszystkim:

a) rozpoznanie potrzeb klienta OWES,

b) przygotowanie procesu indywidualnego prowadzenia klientów oraz bieżące przeprowadzanie oceny tego procesu,

c) przygotowanie procesu doradczego, uwzględniającego rozwój PES/PS,

d) prowadzenie doradztwa i szkoleń w zakresie tworzenia i funkcjonowania PES,

e) przygotowanie PES do uzyskania statusu PS,

f) opracowanie indywidualnych ścieżek rozwoju dla grup inicjatywnych i PES,

g) wspieranie budowania lokalnych partnerstw i porozumień na rzecz rozwoju PES/PS,

h) współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy (PUP).

OWES współpracuje także z instytucjami rynku pracy oraz jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, wymieniając informacje na temat możliwości udzielania wsparcia PES/PS. Ponadto, prowadzi monitoring tworzenia PES/PS oraz wspierania prowadzenia ich działalności.

Schematy indywidualnego prowadzenia klientów OWES obejmują identyfikację klienta, jego potrzeb, plan postępowania dostosowany do specyficznych potrzeb klientów, wdrożenie planu postępowania (szkolenia, doradztwo, wsparcie finansowe itd.), monitorowanie wdrożenia planu działania oraz ocenę rezultatów planowanych działań.

OWES posiada regulamin udzielania wsparcia finansowego zgodny z jednolitymi zasadami ustalonymi przez samorząd danego województwa lub zasadami programu, w ramach którego udzielane jest wsparcie. Działa również na rzecz zwiększenia liczby PES prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego oraz prowadzi działania mające na celu zwiększenie widoczności oferty wsparcia dla istniejących PES.

Tematyka doradztwa obejmuje m.in. zakładanie PES, uzyskiwanie statusu PS, rejestrowanie działalności PES, pozyskiwanie środków zewnętrznych, prowadzenie działalności statutowej PES, rozwijanie współpracy (sieciowanie) PES/PS.

Oferta szkoleniowa OWES obejmuje obszary takie jak powoływanie PES, uzyskiwanie statusu PS, prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w obszarze ekonomii społecznej, zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, tworzenie biznesplanów, marketing, działania reintegracyjne PES oraz świadczenie usług społecznych przez PES. Te działania mają na celu kompleksowe wsparcie dla PES/PS w zakresie ich powstawania, rozwoju i skutecznego funkcjonowania.

Szczegółowy opis usług znajduje się w standardach OWES

Skip to content