Doradztwo PZP

Doradztwo w zakresie zamówień publicznych w OWES może obejmować następujące aspekty:

  1. Interpretacja przepisów: Pomoc w zrozumieniu i interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych, aby podmioty ekonomii społecznej mogły działać zgodnie z obowiązującymi regulacjami.
  2. Przygotowanie dokumentacji: Wsparcie w przygotowywaniu niezbędnej dokumentacji do udziału w postępowaniach o zamówienia publiczne, takiej jak specyfikacje istotnych warunków zamówienia (SIWZ), ogłoszenia o zamówieniach, czy też oferty handlowe.
  3. Wsparcie przy składaniu ofert: Pomoc w opracowywaniu ofert oraz udzielanie wskazówek dotyczących sposobu ich prezentacji w procesach przetargowych.
  4. Szkolenia i edukacja: Organizacja szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych, aby pracownicy PES mogli lepiej zrozumieć procedury oraz wymagania związane z udziałem w zamówieniach publicznych.
  5. Monitorowanie dostępności zamówień: Śledzenie dostępnych ofert zamówień publicznych oraz informowanie PES o potencjalnych możliwościach udziału w tych procesach.
  6. Współpraca z organami publicznymi: Nawiązywanie współpracy z instytucjami publicznymi w celu zwiększenia szans PES na udział w zamówieniach publicznych oraz promowanie społecznej odpowiedzialności w zamówieniach publicznych.

Doradztwo w zakresie zamówień publicznych w OWES ma na celu wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej poprzez zwiększanie ich zdolności do pozyskiwania kontraktów publicznych. Dzięki temu mogą one skuteczniej realizować swoje cele społeczne oraz przyczyniać się do wzmacniania lokalnej społeczności i gospodarki.

Skip to content