Statut

Statut Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich do pobrania: Tutaj

Do celów Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich należą:

 1. Promocja idei zjednoczonej Europy.
 2. Upowszechnianie postaw proeuropejskich wśród obywateli oraz ułatwianie im kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi.
 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, kształceniowej i badawczej wśród młodzieży i osób dorosłych.
 4. Upowszechnianie zasad wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także prowadzenie działań wspomagających rozwój demokracji.
 5. Działanie na rzecz zwiększenia udziału mieszkańców Legnicy w życiu społecznymi i kulturalnym miasta.
 6. Uczenie i promowanie postaw prospołecznych oraz działanie na rzecz świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.
 7. Działanie na rzecz przejrzystości życia publicznego. Promowanie i wdrażanie modeli konsultacji i partycypacji społecznej.
 8. Rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych.
 9. Opiniowanie prawodawstwa
 10. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
 11. Inicjowanie współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi.
 12. Działanie na rzecz współpracy i partnerstwa sektorowego pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządami i podmiotami gospodarczymi.
 13. Podejmowanie działań w zakresie propagowania przedsiębiorczości i ekonomii społecznej.
 14. Przygotowanie społeczeństwa do aktywności na rynku pracy.
 15. Podejmowanie działań na rzecz samozatrudnienia.
 16. Przeciwdziałanie patologiom i przemocy wśród obywateli, a w szczególności wśród młodzieży.
 17. Podejmowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym także poprzez prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej.
 18. Inicjowanie i realizowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych i przeciwdziałających uzależnieniom oraz bezrobociu.
 19. Upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do pracy społecznej.
 20. Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi, seksualnymi i wyznaniowymi oraz zapobieganie dyskryminacji tych środowisk.
 21. Działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn.
 22. Kształtowanie postaw proekologicznych, działalność na rzecz ochrony środowiska i propagowanie odnawialnych źródeł energii.
 23. Promocja zdrowego stylu życia m. in. poprzez rekreację ruchową.
 24. Propagowanie wiedzy o mediach tradycyjnych i społecznych/internetowych, a także prowadzenie i promocja mediów obywatelskich na poziomie lokalnym i regionalnym, a także wsparcie tworzenia mediów branżowych
 25. Edukacja w zakresie rozpoznawania i oceny dezinformacji oraz propagowanie krytycznego myślenia odbiorców informacji.
 26. Wspieranie współpracy i wymiany międzynarodowej przedstawicieli różnych grup społecznych, narodowych i innych.”

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Organizowanie spotkań, szkoleń dla młodzieży i osób dorosłych, seminariów, happeningów oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji działań Stowarzyszenia.
 2. Prowadzenie działalności naukowej, oświatowej, kulturalnej i badawczej oraz innych form edukacji pozaformalnej.
 3. Wspieranie inicjatyw społecznych.
 4. Gromadzenie środków finansowych na cele Statutowe Stowarzyszenia.
 5. Aktywne uczestnictwo w życiu publicznym ze szczególnym uwzględnieniem subregionu legnickiego.
 6. Promocję wykwalifikowanych kadr wśród instytucji samorządowych i osób zainteresowanych aktywnym działaniem na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem subregionu legnickiego i jego mieszkańców.
 7. Podejmowanie innych inicjatyw mających na celu poprawę życia mieszkańców.
 8. Monitorowanie życia publicznego, a także edukację społeczeństwa w zakresie przejrzystości – prowadzenie tzw. działań strażniczych.
 9. Przyznawanie w formie grantów wsparcia finansowego na działania w sferze zadań publicznych.
 10. Podejmowanie współpracy międzynarodowej w zakresie działań podobnych lub zbieżnych do celów statutowych stowarzyszenia.
 11. Prowadzenie mediów obywatelskich, na poziomie lokalnym i regionalnym.
Skip to content