Statut

Statut Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich do pobrania: Tutaj

sdsdsds

Do celów Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich należą:

1. Promocja idei zjednoczonej Europy.
2. Upowszechnianie postaw proeuropejskich wśród obywateli oraz ułatwianie im kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi.
3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, kształceniowej i badawczej wśród młodzieży i osób dorosłych.
4. Upowszechnianie zasad wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także prowadzenie działań wspomagających rozwój demokracji.
5. Działanie na rzecz zwiększenia udziału mieszkańców Legnicy w życiu społecznymi i kulturalnym miasta.
6. Uczenie i promowanie postaw prospołecznych oraz działanie na rzecz świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.
7. Działanie na rzecz przejrzystości życia publicznego. Promowanie i wdrażanie modeli konsultacji i partycypacji społecznej.
8. Rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych.
9. Opiniowanie prawodawstwa
10. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
11. Inicjowanie współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi.
12. Działanie na rzecz współpracy i partnerstwa sektorowego pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządami i podmiotami gospodarczymi.
13. Podejmowanie działań w zakresie propagowania przedsiębiorczości i ekonomii społecznej.
14. Przygotowanie społeczeństwa do aktywności na rynku pracy.
15. Podejmowanie działań na rzecz samozatrudnienia.
16. Przeciwdziałanie patologiom i przemocy wśród obywateli, a w szczególności wśród młodzieży.
17. Podejmowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym także poprzez prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej.
18. Inicjowanie i realizowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych i przeciwdziałających uzależnieniom oraz bezrobociu.
19. Upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do pracy społecznej.
20. Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi, seksualnymi i wyznaniowymi oraz zapobieganie dyskryminacji tych środowisk.
21. Działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn.
22. Kształtowanie postaw proekologicznych.
23. Promocja zdrowego stylu życia m. in. poprzez rekreację ruchową.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Organizowanie spotkań, szkoleń dla młodzieży i osób dorosłych, seminariów, happeningów oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji działań Stowarzyszenia.
2. Prowadzenie działalności naukowej, oświatowej, kulturalnej i badawczej oraz innych form edukacji pozaformalnej.
3. Wspieranie inicjatyw społecznych.
4. Gromadzenie środków finansowych na cele Statutowe Stowarzyszenia.
5. Aktywne uczestnictwo w życiu publicznym ze szczególnym uwzględnieniem subregionu legnickiego.
6. Prowadzenie działalności wydawniczej.
7. Promocję wykwalifikowanych kadr wśród instytucji samorządowych i osób zainteresowanych aktywnym działaniem na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem subregionu legnickiego i jego mieszkańców.
8. Podejmowanie innych inicjatyw mających na celu poprawę życia mieszkańców.
9. Monitorowanie życia publicznego, a także edukację społeczeństwa w zakresie przejrzystości – prowadzenie tzw. działań strażniczych.
10. Przyznawanie w formie grantów wsparcia finansowego na działania w sferze zadań publicznych.
11. Podejmowanie współpracy międzynarodowej w zakresie działań podobnych lub zbieżnych do celów statutowych stowarzyszenia.