Mirosław Jankowski

Interpelacje i zapytania złożone od początku kadencji:

1. w sprawie liczby i wartości biletów MPK sprzedanych w latach 2013-2014
pismo, odpowiedź

2. w sprawie planów zagospodarowania podwórka ograniczonego ul. Chojnowską, Hutników, Nowy  Świat i Korczaka
pismo, odpowiedź

3. w sprawie planów zagospodarowania podwórka ograniczonego ul. Senatorską, Działkową, Żwirki i Wigury i  Św. Wojciecha
pismo, odpowiedź

4. w sprawie planów zagospodarowania podwórka ograniczonego ul. Senatorską, Piastowską, Żwirki i Wigury i Jagiellońską
pismo, odpowiedź

5. w sprawie użyczania pomieszczeń Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na potrzeby organizacji pozarządowych
pismo, odpowiedź

6. w sprawie pojazdów poruszających się po deptaku na ul. Złotoryjskiej
pismo, odpowiedź

7. w sprawie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta skonsultowanych z organami konsultacyjnymi Samorządu Legnicy
pismo, odpowiedź 1, odpowiedź 2, odpowiedź 3

8. w sprawie planów zagospodarowania podwórka ograniczonego ul. Złotoryjską, Rynek i Piekarską
pismo, odpowiedź

9. w sprawie optymalizacji działania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej, Bydgoskiej i Głogowskiej oraz ul. Poznańskiej i Słubickiej
pismo, odpowiedź

10. w sprawie średniomiesięcznego wynagrodzenia na stanowisku Pełnomocnika ds. inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami w UM
pismo, odpowiedź

11. w sprawie rocznych wyników finansowych MPK w latach 2010-2014
pismo, odpowiedź

12. w sprawie budowy chodnika wzdłuż ul. Działkowej do obwodnicy miasta
pismo, odpowiedź

13. w sprawie minimalizacji nieprzyjemnych zapachów wydobywających się z cieku o nazwie „Potok Białka”
pismo, odpowiedź

14. w sprawie wynagrodzeń osób z tytułu zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem miasta w latach 2013-2014
pismo, odpowiedź 1, odpowiedź 2

15. w sprawie budowy chodnika i oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Jaskółczej i Kraka
pismo, odpowiedź

16. w sprawie budowy brakującego odcinka chodnika między ul. Torową i Działkową
pismo, odpowiedź

17.  w sprawie kosztów wydawania i kolportażu miesięcznika „Legnica.eu”
pismo, odpowiedź

18. w sprawie ilości pojazdów służbowych UM Legnicy i kosztów ich eksploatacji
pismo, odpowiedź

19. w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i Iwaszkiewicza
pismo, odpowiedź

20. w sprawie instalacji słupków ograniczających możliwość zatrzymywania pojazdów na chodniku u zbiegu ul. Złotoryjskiej i Artyleryjskiej
pismo, załącznik, odpowiedź

21. w sprawie budowy placów zabaw we wnętrzach podwórkowych przy ul. Torowej
pismo, załącznik, odpowiedź

22. w sprawie liczby mieszkań komunalnych posiadających toaletę poza lokalem
pismo, odpowiedź

23. w sprawie wielkości wpływów z tytułu opłaty targowej od poszczególnych inkasentów w latach 2013-2014
pismo, odpowiedź 1, odpowiedź 2

24. w sprawie publikowania treści interpelacji i zapytań składanych przez radnych oraz odpowiedzi na nie na stronie internetowej UM Legnicy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
pismo, odpowiedź

25. w sprawie przebudowy drogi wraz z kanalizacją deszczową pod wiaduktami przy ul. Spokojnej
pismo, odpowiedź

26. w sprawie koszów funkcjonowania Zespołu Szkół Rolniczych w latach 2012-2014 oraz planowanych oszczędności w związku z likwidacją tej placówki
pismo, odpowiedź

27. w sprawie wdrożenia elektronicznego systemu przekazywania radnym Rady Miejskiej dokumentów
pismo, odpowiedź

28. w sprawie remontu ul. Rataja, Wojska Polskiego i Kościuszki
pismo, odpowiedź

29. w sprawie zmiany organizacji ruchu w okolicach skrzyżowania ul. Wrocławskiej i Moniuszki
pismo, odpowiedź

30. w sprawie modernizacji chodnika przy ul. Żwirki i Wigury wraz z odtworzeniem pasów zieleni
pismo, odpowiedź

31. w sprawie działań samorządu zmierzających do uporządkowania terenów prywatnych
pismo, odpowiedź

32. w sprawie możliwości budowy i modernizacji zasieków na odpady komunalnej w ramach środków za dzierżawę terenu na potrzeby usytuowania zasieków
pismo, odpowiedź

33. w sprawie odtworzenia stanu pierwotnego lokali komunalnych po zdaniu ich przez dotychczasowych lokatorów
pismo, odpowiedź

34. w sprawie ilości wykrytych i ukaranych przez Straż Miejską wykroczeń w związku z umieszczaniem reklam w przestrzeni publicznej bez zgody właściciela
pismo, odpowiedź

35. w sprawie uporządkowania terenu prywatnego przy ul. Senatorskiej
pismo, odpowiedź

36. w sprawie modernizacji chodnika wzdłuż budynku przy ul. Rynek 12-15
pismo, odpowiedź

37. w sprawie uporządkowania zieleni przy ul. Rynek 12-15
pismo, odpowiedź

38. w sprawie średniego kosztu pudowy pionu kanalizacyjnego wraz z podłączeniami w 4-kondygnacyjnym budynku mieszkalnym
pismo, odpowiedź

39. w sprawie dodatkowych patroli Straży Miejskiej i Policji w okolice skrzyżowania ul. Działkowej i Żwirki i Wigury
pismo, odpowiedź

40. w sprawie zmiany organizacji ruchu w okolicach skrzyżowania ul. Wrocławskiej i Moniuszki – ciąg dalszy
pismo, odpowiedź

41. w sprawie modernizacji chodnika przy ul. Głogowskiej 25
pismo, odpowiedź

42. w sprawie uprzątnięcia z pozostałości po remoncie chodnika przy ul. Głogowskiej 59-70
pismo, odpowiedź

43. w sprawie wysokości należnych i otrzymanych kwot odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali komunalnych w latach 2012-2014
pismo, odpowiedź 1, odpowiedź 2

Skip to content