Data publikacji: 28 września 2016 przez w Aktualności Statystyka: 2574 Views

Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań

Szanowni Państwo

Na stronie pozytek.gov.pl, prowadzonej przez Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS, opublikowano nowe wzory ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowego i inne podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją:

http://pozytek.gov.pl/Rozporzadzenia,3377.html

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw w dniu 19 sierpnia 2016 r. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300):

Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzednich wzorów:–  opracowano odrębny wzór oferty, umowy i sprawozdania właściwy dla zadań realizowanych w trybie art. 16a,

– zrezygnowano z konieczności podawania niektórych danych dotyczących np. daty wpisu lub rejestracji organizacji, numeru NIP i REGON oraz numeru wpisu do rejestru przedsiębiorców i przedmiotu działalności gospodarczej,

– wprowadzono możliwość oszacowania przez oferenta w kosztorysie zadania wartości wkładu rzeczowego w zakresie w jakim będzie on wykorzystany podczas realizacji zadania publicznego,

– wprowadzono szereg zmian o charakterze porządkowym wpływających na jasność i czytelność wzorów.

Skip to content