Skuteczne i profesjonalne usługi społeczne dla Osób z Niepełnosprawnością

WSZYSTKIE OFEROWANE DZIAŁANIA SĄ BEZPŁATNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

CEL PROJEKTU
Celem projektu, który realizujemy od stycznia 2017 do grudnia 2019 r. jest podniesienie jakości życia osób z niepełnosprawnością poprzez zwiększenie ilości i jakości usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi świadczonych w lokalnej społeczności. Dzięki niemu:
130 – osób z niepełnosprawnością weźmie udział w działaniach projektowych
50 – osób z niepełnosprawnością otrzyma zestawy do teleopieki
45 – asystentów i opiekunów przygotujemy do pracy z osobami z niepełnosprawnością

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY
♦ osoby z niepełnosprawnością / osoby niesamodzielne zamieszkujące powiaty: jaworski, kłodzki, ząbkowicki, miasto Legnicę oraz są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: bezrobotne i nieaktywne zawodowo
♦ opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością / osób niesamodzielnych
♦ asystentów, asystentki, kandydatów na asystentów/opiekunów, kandydatki na asystentki/opiekunki osób z niepełnosprawnością / osób niesamodzielnych

OFERUJEMY

Wywiad środowiskowy

pozwoli doprecyzować i usystematyzować informacje dotyczące uczestnika projektu, a także określić jego potrzeby i oczekiwania. Badana będzie sytuacja mieszkaniowa, zdrowotna, rodzinna i zawodowa. Ustalenie tych wszystkich kwestii pozwoli całościowo spojrzeć na sytuację osoby i rodziny oraz zaplanować plan pomocy i działania na rzecz konkretnej osoby z niepełnosprawnością.

Szkolenia dla asystentów, kandydatów na asystentów/ opiekunów osób z niepełnosprawnością

uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie sprawowania opieki nad osobami z niepełnosprawnością / osobami niesamodzielnymi. Po zakończeniu szkolenia asystenci i opiekunowie będą potrafili m.in. stosować praktyczne metody skuteczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością, zastosować przedmedyczne czynności ratownicze, wykonywać pomiary podstawowych parametrów życiowych, właściwie rozpoznawać sytuację społeczną rodziny i jej dysfunkcje, stawiać właściwą diagnozę społeczną. Tematy szkoleń to:

MODUŁ I (32 godzin szkoleniowych)
1. Wprowadzenie: zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami dot. opieki nad OzN. Podstawy prawne wykonywania zawodu – asystenta/ opiekuna OzN; rola asystenta w życiu OzN; rodzaje, klasyfikacja i stopnie niepełnosprawności; orzekanie o niepełnosprawności; aktywizacja społeczna i zawodowa OzN; wspieranie OzN w załatwieniu spraw urzędowych; prawa OzN; trudności z jakimi spotykają się OzN; stosowanie wybranych form komunikacji interpersonalnej; organizacja czasu wolnego OzN, rozpoznanie potrzeb i zainteresowań.
2. Pierwsza pomoc: udzielanie PPPrzedmedycznej; wykonywanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych.
3. Higiena żywienia: przygotowanie posiłków; zaspokajanie potrzeb odżywiania.
4. Rehabilitacja: diagnoza potrzeb OzN w zakresie rehabilitacji; rola asystenta/ opiekuna w rehabilitacji OzN; usprawnienie podopiecznego w obrębie łóżka i mieszkania.

MODUŁ II (48 godzin szkoleniowych) – część praktyczna w formie praktycznego przysposobienia do pracy.

Zapewnienie świadczenia usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnością/ rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością

Usługi asystenckie podniosą jakość życia osób niepełnosprawnych objętych projektem poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego, wykształcenie samodzielności oraz, w części przypadków, stworzenie warunków do samodzielnej rehabilitacji.
Do zadań asystenta należeć będzie m.in:
♦ pomoc w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania (np. na zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjnego, do/z szkoły, przedszkola, placówki oświatowej),
♦ pomoc w nauce orientacji przestrzennej (m.in. osoby poruszające się na wózkach, osoby niewidome bądź niedowidzące),
♦ pomoc w komunikowaniu się z otoczeniem (m.in. osoby z zaburzeniami aparatu mowy),
♦ pomoc w trakcie zajęć rehabilitacyjnych, treningów itp. w miejscu zamieszkania, w utrzymaniu kontaktów społecznych i wspólnego spędzania czasu (pomoc w organizacji nauki, zajęć dodatkowych, czasu wolnego).

Poza ww zakresem czynności mogą pojawić się potrzeby indywidualne, zgłaszane przez osobę niepełnosprawną lub jej opiekunów prawnych, takie jak np. wsparcie w aktywizacji edukacyjnej (np. pomoc podczas zajęć pozaszkolnych), pomoc w komunikacji, np. dla osoby niedosłyszącej. Przewidziano średnio 10 godzin tygodniowo usługi asystenckiej na Osobę z Niepełnosprawnością. W zależności od potrzeb liczba godzin może być zmniejszona lub zwiększona.

Zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych/ rodzin z dziećmi niesamodzielnymi

Zaplanowane w projekcie usługi opiekuńcze będą odpowiadać ściśle potrzebom osób niepełnosprawnych, zdiagnozowanym podczas wywiadu środowiskowego. Zakres usług obejmie, w miarę potrzeb, m.in.:
♦ pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (w zakresie np. zakupu podstawowych artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego oraz leków, przyrządzania posiłków, a w przypadku ograniczonej sprawności – karmienia i dopajania;
♦ pomoc w utrzymaniu czystości mieszkania, prania etc,
♦ zleconą przez lekarza pielęgnację w zakresie: obserwacji i opisu zdrowia, podawania leków zleconych przez lekarza, pomiaru temperatury ciała etc,
♦ zapewnienie kontaktu z otoczeniem: w przypadku osób mieszkających samotnie, a posiadających rodzinę – pośredniczenie w utrzymaniu kontaktów z rodziną, w miarę możliwości organizowanie spotkań z sąsiadami, utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzem i pielęgniarką środowiskową, zamawianie wizyt lekarskich i pielęgniarskich oraz sprawowanie opieki w czasie tych wizyt, pośredniczenie w załatwianiu bieżących spraw urzędowych etc. Przewidziano średnio 10 godzin tygodniowo usługi opiekuńczej na Osobę Niesamodzielną. W zależności od potrzeb liczba godzin może być zmniejszona lub zwiększona.

Teleopieka

Opieka na odległość to idea podążająca za rozwojem telekomunikacji. Usługi teleopiekuńcze, świadczone w ramach projektu, są rodzajem monitoringu pozostających w domu osób niepełnosprawnych. Dzięki teleopiece zwiększy się poczucie bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych przebywających stale lub czasowo w domu.

Uczestnicy zostaną wyposażeni w zestaw do teleopieki, składający się z: kamery obrotowej, pilota alarmowego SOS, czujnika otwarcia drzwi (poinformuje, że np. podopieczny opuścił pomieszczenie, dom) oraz centralki. Za pośrednictwem smartfonu opiekun będzie miał możliwość ustawiania kamery celem oglądu całego pomieszczenia. Kamera będzie posiadać wbudowany głośnik i mikrofon kierunkowy, pozwalający na swobodną wymianę komunikatów w obrębie jednego pomieszczenia. Integralną częścią całego zestawu jest pilot; po naciśnięciu przycisku włącza się komunikacja głosowa i video między użytkownikiem (os niepełnosprawną) a osobą obsługującą zestaw. Czujnik otwarcia drzwi będzie również zintegrowany i przesyłać będzie komunikaty do smartfona w każdej sytuacji, kiedy użytkownik opuści pomieszczenie. Po zakończeniu projektu zestawy pozostaną w dyspozycji osób korzystających z nich w trakcie trwania projektu.

Doradztwo indywidualne dla opiekunów faktycznych

Pozwoli na zwiększenie dostępu do informacji obywatelskich i prawnych, zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

Realizowane będzie poprzez dyżury specjalistów, którzy wesprą opiekunów faktycznych w codziennych działaniach i decyzjach dotyczących osób niepełnosprawnych, będących pod ich opieką. Opiekunowie będą mogli uzyskać pomoc w dotarciu do informacji z zakresu:
♦ świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej,
♦ uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnych,
♦ dostępnych usług,
♦ sprzętu rehabilitacyjnego,
♦ instytucji realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych,
♦ porad prawnych w zakresie m.in. prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo socjalne, prawo oświatowe, prawo pomocy społecznej.

Poradnictwo psychologiczne dla opiekunów faktycznych

Celem zaplanowanego wsparcia będzie poprawa kondycji psychicznej oraz wsparcie opiekunów w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, m.in. poprzez wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami i nagromadzonym stresem.

Spotkania z psychologiem dotyczyć będą lepszego poznania swojego podopiecznego, jego możliwości i mocnych stron, wspierania samodzielności osoby niepełnosprawnej, usprawnienia komunikacji między opiekunem a podopiecznym, radzenia sobie ze stresem i konfliktami. Zawierać będą treści precyzyjnie skierowane do konkretnych osób, biorąc pod uwagę specyfikę posiadanej niepełnosprawności, aktualną sytuację życiową oraz zdiagnozowane i deklarowane potrzeby.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

DLA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ORAZ OPIEKUNA FAKTYCZNEGO OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
Załącznik nr 1.1. – Formularz rekrutacyjny – Osoba z niepełnosprawnością
Załącznik nr 1.1 – Formularz rekrutacyjny – osoba z niepełnosprawnością – załącznik nr 1
Załącznik nr 1.2 – Formularz rekrutacyjny – opiekun faktyczny

DLA KANDYDATÓW NA ASYSTENTÓW, ASYSTENTKI / OPIEKUNÓW, OPIEKUNKI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny – kandydat na asystenta/opiekuna
Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny – kandydat na asystenta/opiekuna – załącznik nr 1

Informacje dotyczące RODO:
Obowiązek informacyjny w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą – art. 13 (szczególnej kategorii)
Obowiązek informacyjny w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą – art. 13 (zwykłe)
Obowiązek informacyjny w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą – art. 14
Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych – art. 9

Rekrutacja do projektu przebiega równolegle dla osób z niepełnosprawnością, opiekunów faktycznych oraz kandydatów na asystentów/asystentki oraz kandydatów na opiekunów/opiekunki osób z niepełnosprawnością.
Rekrutacja ma charakter ciągły i trwa przez cały okres trwania projektu lub do czasu osiągnięcia zaplanowanej liczby Uczestników Projektu.

HARMONOGRAM WSPARCIA
Harmonogram forma wsparcia w projekcie – 05.2018
Harmonogram forma wsparcia w projekcie – 06.2018
Harmonogram forma wsparcia w projekcie – 07.2018
Harmonogram forma wsparcia w projekcie – 08.2018
Harmonogram forma wsparcia w projekcie – 09.2018
Harmonogram forma wsparcia w projekcie – 10.2018
Harmonogram forma wsparcia w projekcie – 11.2018
Harmonogram forma wsparcia w projekcie – 12.2018
Harmonogram forma wsparcia w projekcie – 01.2019
Harmonogram forma wsparcia w projekcie – 02.2019
Harmonogram forma wsparcia w projekcie – 03.2019
Harmonogram forma wsparcia w projekcie – 04.2019
Harmonogram forma wsparcia w projekcie – 05.2019
Harmonogram forma wsparcia w projekcie – 06.2019
Harmonogram forma wsparcia w projekcie – 07.2019
Harmonogram forma wsparcia w projekcie – 08.2019
Harmonogram forma wsparcia w projekcie – 09.2019
Harmonogram forma wsparcia w projekcie – 10.2019

BIURO PROJEKTU
tel. +48 570 448 622
e-mail: rekrutacja@lsio.org.pl
ul. Roosevelta 23/1, 59-220 Legnica

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie tzw. usług społecznych, tj. usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami, usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, mogą skorzystać z usług świadczonych przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich. Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w w/w okresie dysponuje miejscami świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych. Do w/w wsparcia zakwalifikowane mogą być osoby z niepełnosprawnością/ niesamodzielne, zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, następujące powiaty województwa dolnośląskiego: jaworski, kłodzki, ząbkowicki, miasto Legnica. Usługi asystenckie mają na celu podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego, wykształcenie samodzielności oraz w części przypadków, stworzenie warunków do samodzielnej rehabilitacji. Usługi opiekuńcze odpowiadają ściśle potrzebom osób niepełnosprawnych/ niesamodzielnych, zdiagnozowanym podczas wywiadu środowiskowego.

Projekt „Skuteczne i profesjonalne usługi społeczne dla Osób z Niepełnosprawnością” jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, realizowany jest przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany od 01.01.2017 do 31.12.2019

Wysokość wkładu UE wynosi 3 469 376,23 PLN

Skip to content