OWES

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego w terminie od 01 września 2023 roku do 31 sierpnia 2026 roku  realizuje projekt pn. „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego„, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, w ramach Osi Priorytetowej 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, działania 7.5 Aktywna Integracja. Projekt realizowany jest w ramach umowy o dofinansowanie nr FEDS.07.05-IP.02-0001/23-00 z dnia 05 października 2023 roku.

Naszym wsparciem obejmujemy subregion legnicko – głogowski tj.:

 • powiat głogowski,
 • powiat górowski,
 • powiat legnicki,
 • powiat lubiński,
 • powiat polkowicki,
 • miasto Legnica

W uzasadnionych przypadkach do 20% grupy docelowej projektu mogą stanowić osoby/podmioty spoza subregionu legnicko-głogowskiego.

Głównym celem projektu jest wzrost o 88 miejsc pracy w PS dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (zwłaszcza z grupy pierwszeństwa) i wzrost potencjału 100 PES w subregionie legnicko-głogowskim w ciągu 36 miesięcy realizacji projektu.

Głównymi rezultatami, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu, są:

 1. wzrost liczby PES, które dzięki kompleksowemu wsparciu OWES zwiększą swój potencjał, o minimum 100 podmiotów;
 2. wzrost liczby miejsc pracy utworzonych w PS o minimum 88 miejsc pracy;
 3. wzrost liczby osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu o minimum 250 osób (w tym 150 kobiet i 100 mężczyzn);
 4. wzrost liczby osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, które uzyskały zatrudnienie w PS/PES przekształcanym w PS o minimum 88 osób;
 5. wzrost liczby PS i ich pracowników, w tym wywodzących się z grupy pierwszeństwa, które zostaną objęte wsparciem w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej.

Grupę docelową projektu stanowią:

 1. osoby, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (osoby zagrożone wykluczeniem społecznym), przy czym pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, o których mowa w art. 2 pkt 6 lit. b, d, e, g, h, i oraz l ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej;
 2. podmioty uprawnione do tworzenia przedsiębiorstw społecznych;
 3. osoby fizyczne chcące założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej;
 4. PES, w tym PS;
 5. otoczenie sektora ekonomii społecznej (w tym JST i jednostki organizacyjne, przedstawiciele nauki i biznesu, kościoły, związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, PUP, OPS, PCPR itp.).

Działania Ośrodka  realizowane są w oparciu o dokumentację konkursową i ministerialne Standardy działania OWES. Należą do nich:

 1. animacja lokalna, rozumiana jako realizowane przez animatorów lokalnych i edukatorów działania wychodzące naprzeciw upowszechnianiu zasad rozwoju sektora ekonomii społecznej i pobudzania aktywności społecznej, w tym inicjowania powstawania nowych PES/PES i zawierania partnerstw międzysektorowych, a także wizyty studyjne w PES/PS;
 2. doradztwo ogólne i szkolenia dot. ekonomii społecznej, realizowane przez kadrę OWES m.in. w zakresie tworzenia PES i PS oraz wspierania ich działalności zgodnie ze standardami OWES;
 3. wsparcie finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PS/PES przekształcanych w PS dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym o których mowa wyżej;
 4. wsparcie specjalisty ds. reintegracji społecznej i zawodowej na rzecz reintegracji osób, w tym wywodzących się z grupy pierwszeństwa, zatrudnionych w PS, a także na rzecz wzmocnienia umiejętności liderów PS w tym zakresie;
 5. doradztwo specjalistyczne (o zróżnicowanej tematyce), biznesowe, PZP i coaching mające na celu wzmocnienie potencjału kadrowego, finansowego i innowacyjnego, a także biznesowego i w obszarze zamówień publicznych PES i PS, a także współpraca z operatorem BUR w celu zapewnienia szkoleń zawodowych/branżowych.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia stopnia aktywnego włączenia społecznego, promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększenia zdolności do zatrudnienia minimum 88 osób w dolnośląskich PS/przekształcanych PES, w szczególności z grup pierwszeństwa.

Całkowita wartość projektu: 11 529 289,20 zł

Kwota dofinansowania UE: 11 226 089,20 zł

Skip to content