Rozwiń Skrzydła – dotacje dla młodych


Projekt „Rozwiń Skrzydła-dotacje dla młodych!” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt „Rozwiń Skrzydła-dotacje dla młodych!” ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez udzielnie wsparcia szkoleniowego, finansowego (w postaci dotacji) i pomostowego dla osób do 30 roku życia w okresie od 01.02.2021 r. do 30.09.2022 r.

Całkowita wartość projektu: 2 056 589,90 zł
Wartość dofinansowania: 2 031 060,40 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 733 293,97 zł

Cel projektu
Głównym celem Projektu jest zwiększanie aktywności zawodowych osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy na obszarze województwa dolnośląskiego. Projekt obejmie wyłącznie osoby bierne zawodowe lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19, i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostały poza rynkiem pracy. Projekt zakłada realizację kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dzięki realizacji wsparcia Projekt przyczyni się do powstania 40 miejsc pracy.

Grupa docelowa
Uczestnikami projektu będą 44 osoby (w tym 26 kobiet i 18 mężczyzn) zamieszkałe lub uczące się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie Dolnego Śląska, które spełniają łącznie następujące kryteria:
1. wiek 18-29 lat
2. osoba bierna zawodowo lub osoba bezrobotna niezarejestrowana w Urzędzie Pracy
3. osoba która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020r. i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawała poza rynkiem pracy:, tj:
– była zatrudniona w ramach stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej i straciła zatrudnienie po 1 marca 2020r.
– prowadziła działalność gospodarczą i zamknęła ją po 1 marca 2020 r.
– do dnia przystąpienia do projektu pozostawała poza rynkiem pracy.

Dodatkowe punkty w ramach rekrutacji otrzymają osoby:
– zamieszkujące (w rozumieniu przepisów KC) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze: Bielawa, Bolesławiec, Dzierżoniów, Głogów, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kłodzko, Legnica, Lubań, Lubin, Nowa Ruda, Oleśnica, Oława, Polkowice, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec, Złotoryja – 6 pkt
– kobiety – 5 pkt
– posiadające min. jedno dziecko do 6 roku życia – 4 pkt
osoby z niepełnosprawnością – 3 pkt

Dodatkowe punkty przyznawane będą dopiero na etapie wyłaniania uczestników projektu. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany liczby osób w poszczególnych subregionach, które zostaną zrekrutowane do projektu w przypadku braku odpowiedniej liczby kandydatów spełniających w/w kryteria.

Dostępne formy wsparcia
1. Badanie predyspozycji
Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym ma na celu określenie predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej, zaprezentowanie pomysłu biznesowego oraz wydanie opinii doradcy. Czas trwania: 2h/os.
2.  Wsparcie szkoleniowe
Szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, o tematyce:
– działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych;
– księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS;
– reklama i inne działania promocyjne;
– inne źródła finansowania Działalności Gospodarczej;
– sporządzanie Biznes planu i jego realizacja;
– negocjacje biznesowe;
– pozyskanie i obsługa klienta;
– radzenie sobie ze stresem i konfliktem;
– inne tematy wg potrzeb.
Czas trwania: 60 godzin dydaktycznych
3. Wsparcie finansowe
– Finansowe wsparcie na otworzenie działalności – dotacja
Wsparcie finansowe w wysokości do 23 050,00 zł dla osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na podstawie opracowanych na okres 12 miesięcy biznes planów, najwyżej ocenionych przez Komisję Oceny Wniosków. Działalność gospodarcza musi zostać zarejestrowana na terenie województwa dolnośląskiego i być prowadzona minimum 12 miesięcy.
– Finansowe wsparcie pomostowe
Wypłacane comiesięcznie przez 6 miesięcy do 2 600,00 zł / m-c dla osób które otrzymały wsparcie, przyznane na złożony Wniosek Uczestnika Projektu, udzielane po podpisaniu umów. Przeznaczenie: pokrycie bieżących opłat (wyłącznie w kwocie netto tj. bez VAT) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym kosztów ZUS.

DOKUMENTY DO POBRANIA

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA
Regulamin rekrutacji uczestników projektu – WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
Regulamin rekrutacji uczestników projektu – WERSJA ARCHIWALNA
Regulamin rekrutacji uczestników projektu – WERSJA ARCHIWALNA
Zał, 1 Formularz rekrutacyjny WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
Zał. 1 Formularz rekrutacyjny – WERSJA ARCHIWALNA
Zał. 2 Karta oceny formalnej WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
Zał. 2 Karta oceny formalnej – WERSJA ARCHIWALNA
Zał. 3 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego
Zał. 4 Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych
Zał. 5 Karta oceny predyspozycji kandydata
Zał. 6 Karta wyniku oceny
Zał. 7 Opis sektorów wykluczonych
Zał. 8 Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia do ZUS
Zał. 9 Wzór zaświadczenia z ZUS
Zał. 10 Wzór umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowego
WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
Zał. 10 Wzór umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowego – WERSJA ARCHIWALNA
Zał. 11 Oświadczenie uczestnika projektuWERSJA OBOWIĄZUJĄCA
Zał. 11 Oświadczenie uczestnika projektu – WERSJA ARCHIWALNA
Klauzula informacyjna – WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
Klauzula informacyjna – WERSJA ARCHIWALNA

DOKUMENTACJA DOTACYJNA
Regulamin przyznawania środków – WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
Regulamin przyznawania środków – WERSJA ARCHIWALNA
Regulamin przyznawania środków – WERSJA ARCHIWALNA
Zał. 1 Biznesplan
Zał. 2 Karta oceny formalnej biznesplanu
Zał. 3 do UOUWF Oświadczenie potwierdzające aktualność przedstawionych danych dotyczących otrzymanej pomocy de minimis

Zał. 3 Standardy oceny biznesplanów – WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
Zał. 3 Standard oceny biznesplanów – WERSJA ARCHIWALNA
– Zał. 4 do UOUWF Oświadczenie o posiadanym numerze rachunku bankowego
Zał. 4 Karta oceny merytorycznej biznesplanu

Zał. 5 Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego – WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
Zał. 5 Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego – WERSJA ARCHIWALNA
Zał. 6 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
Zał. 6 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego – WERSJA ARCHIWALNA
Zał. 7 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
Zał. 8 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
Zał. 9 Formularz informacji niezbędnych do przyznania pomocy de minimis
Zał. 10 do UOUWF Deklaracja wystawcy weksla in blanco – lider
Zał. 10 Zestawienie planowanych wydatków w ramach wsparcia pomostowego
Zał. 10a do UOUWF Deklaracja wystawcy weksla in blanco – partner
Zał. 11 do UOUFWP Deklaracja wystawcy weksla in blanco – lider
Zał. 11 do UOUWF Weksel
Zał. 11 Oświadczenie dla osób z niepełnosprawnościami
Zał. 11a do UOUFWP Deklaracja wystawcy weksla in blanco – partner

Zał. 12 do UOUFWP Deklaracja wekslowa poręczyciela wekslowego – lider WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
Zał. 12 do UOUFWP Deklaracja wekslowa poręczyciela wekslowego – lider – WERSJA ARCHIWALNA
Zał. 12 do UOUWF Deklaracja wekslowa poręczyciela wekslowego WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
Zał. 12 do UOUWF Deklaracja wekslowa poręczyciela wekslowego – WERSJA ARCHIWALNA
Zał. 12 Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
Zał. 12a do UOUFWP Deklaracja wekslowa poręczyciela wekslowego – partner
Zał. 12a do UOUWF Deklaracja wekslowa poręczyciela wekslowego – partner
Zał. 13 do UOUFWP Weksel

– Zał. 13 Karta weryfikacji merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
Zał. 13 Karta weryfikacji merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego – WERSJA ARCHIWALNA
Zał. 14 Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego – WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
Zał. 14 Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego – WERSJA ARCHIWALNA
Zał. 14 Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego – WERSJA ARCHIWALNA
Zał. 15 Wzór rozliczenia wsparcia pomostowego
Zał. 16 Oświadczenie uczestnika projektu o braku podwójnego finansowania
Zał. 17 Oświadczenie dotyczące wyboru jednej ze wskazanych form zabezpieczenia

Zał. 18 Oświadczenie poręczyciela – WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
Zał. 18 Oświadczenie poręczyciela – WERSJA ARCHIWALNA
Zał. 19 Oświadczenie współmałżonka poręczyciela o wyrażeniu zgody na poręczenie – WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
Zał. 19 Oświadczenie współmałżonka poręczyciela o wyrażeniu zgody na poręczenie – WERSJA ARCHIWALNA
Zał. 20 Oświadczenie poręczyciela o wspólności majątkowej
Zał. 21 Oświadczenie współmałżonka uczestnika projektu – WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
Zał. 21 Oświadczenie współmałżonka uczestnika projektu – WERSJA ARCHIWALNA
Zał. 22 Oświadczenie uczestnika projektu o zniesieniu lub nieistnieniu wspólności majątkowej małżeńskiej
Zał. 23 Zaświadczenie pracodawcy
Zał. a do BP potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej
Zał. d do BP Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu
Zał. f do BP oświadczenia

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają:
Biuro Projektu w Legnicy
Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
ul. Roosevelta 23/1, 59-220 Legnica
tel. 570 448 622
Biuro Projektu we Wrocławiu
Grupa Wspierania Biznesu Sp. z o.o.
Wyspa Słodowa 7, budynek Concordia Design, 50-266 Wrocław
tel. 71 727 80 52

Skip to content