Data publikacji: 3 lutego 2020 przez w Aktualności Statystyka: 1323 Views

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU NR RR/LSIO/OWES/LG/1/2020

W związku z realizacją partnerskiego projektu OWES dla subregionu legnicko – głogowskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej”, Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert w trybie rozeznania rynku, której przedmiotem jest świadczenie wsparcia motywacyjno – terapeutycznego dla uczestników projektu.

Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć do dnia 10 lutego 2020 r. w siedzibie Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Kościuszki 25/1, 59-220 Legnica.

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w projekcie umowy na świadczenie przedmiotowej usługi, która stanowi załącznik do niniejszego zapytania. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z Liderem Partnerstwa tj. Legnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich.

Załącznik – Formularz Oferty TUTAJ
Załączniki Warunki realizacji usług – projekt umowy TUTAJ

Zapraszamy do składania ofert.
Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich

Skip to content