Data publikacji: 26 września 2016 przez w Aktualności Statystyka: 2814 Views

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016/LGOWES

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016/LGOWES

 

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul.  Kościuszki 25/1, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu dot. świadczenia usług animacyjnych w zakresie ANIMACJI LOKALNEJ dla uczestników projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie w przedmiocie rozeznania rynku prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku, której przedmiotem jest świadczenie usługi, która dotyczy wszystkich zamówień publicznych prowadzonych w ramach w/w projektu, nie przekraczających wartości 50 tys. PLN netto, tj. bez  podatku od towarów i usług (VAT).

 

I. Zamawiający

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich (LSIO)

ul. Kościuszki 25/1

59-220 Legnica

NIP 691-230-91-96;        REGON 391048937;        KRS 0000190820

 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień jest:

Mirosław Jankowski

tel. 76 862 58 25;  e-mail: mirek@lsio.org.pl

 

II. Opis przedmiotu rozeznania rynku

Świadczenie usług po stornie partnera projekty tj. Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego w zakresie ANIMACJI LOKALNEJ dla uczestników projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od dnia podpisania umowy  do 31 maja 2019 r. na terenie subregionu legnicko-głogowskiego.

Zamawiający zamierza powierzyć prowadzenie usług animacyjnych w ilości 360 h jednej osobie na obszarze:

 • powiatów górskiego, głogowskiego, polkowickiego, lubińskiego, m. Legnica, legnickiego.

 

Zamawiający w indywidualnych sytuacjach może zwiększyć zakres terytorialny realizacji usługi animacyjnej.

 

 

CPV: 85320000-8 usługi społeczne

 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem rozeznania rynku jest świadczenie usług animacyjnych, zgodnie z Regulaminem Legnicko-Głogowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Zamawiającego.

 

Animacja lokalna będzie świadczona na terenie subregionu legnicko-głogowskiego, z czego przede wszystkich na terenie powiatów należących do subregionu I, tj. powiatu górowskiego, głogowskiego, polkowickiego, lubińskiego, legnickiego i m. Legnica. Oferent zobowiązuje się dodatkowo do regularnych spotkań z zespołem projektu w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający ponosi koszty związane z dojazdem do miejsca, gdzie będzie prowadzone doradztwo, jedynie do wysokości zaplanowanych środków w budżecie. Zamawiający nie ponosi kosztów dojazdu do siedziby Zamawiającego. Czas spotkań z zespołem projektu nie wchodzi w zakres  godzin przeznaczonych na doradztwo.  Doradztwo będzie świadczone w okresie od dnia podpisania umowy  do 31 maja 2019 r. w wymiarze łącznie do 262 h (w zależności od zapotrzebowania Uczestników Projektu). Na dzień zamieszczenia ogłoszenia Zamawiający nie jest w stanie określić ostatecznej liczby godzin doradztwa, z uwagi na specyfikę projektu, która zakłada stworzenie indywidualnej ścieżki wsparcia dla uczestników projektu.

Wybrani Oferenci będą ponadto zobowiązani do kompletowania dokumentacji związanej ze zrealizowanymi w ramach doradztwa zadaniami. Informacje na temat wymaganej dokumentacji zostaną uszczegółowione w umowie zawartej z wybranymi Oferentami po dokonaniu wyboru najkorzystniejszych ofert.

Animacja lokalna będzie świadczona na rzecz:

 • podmiotów ekonomii społecznej (PES) (w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa);
 • organizacji pozarządowych (NGO) planujących ekonomizację, pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne (PS);
 • otoczenia PES, w tym biznesu;
 • osób fizycznych i osób prawnych, które planują założyć PES – w tym podmioty administracji publicznej (PAP), np. jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz kościelne osoby prawne;
 • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w pierwszej kolejności wymagających aktywizacji społecznej, w tym os. bezrobotnych znajdujących się w III profilu, tj. oddalonych od rynku pracy (w odniesieniu do osób sprofilowanych przez powiatowe urzędy pracy PUP);
 • bezrobotnych z I i II profilu (w odniesieniu do osób sprofilowanych przez PUP);
 • osób zatrudnionych, które zgodnie z ustawą o spółdzielniach socjalnych mogą (nie więcej niż 50% założycieli) zakładać spółdzielnie socjalne, ale bez dotacji z OWES.

 

Animacja lokalna udzielana będzie w formie bezpośredniej. Przez animacje bezpośrednią rozumie się animacje świadczoną osobiście przez animatora uczestnikowi/uczestnikom w siedzibie OWES lub innym dogodnym dla uczestnika miejscu,

 

Celem działań animacyjnych jest

– pobudzenia aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej,
- ożywienie społeczności lokalnej poprzez inicjowanie różnego rodzaju aktywności, polegających na pracy z grupami w środowisku lokalnym, mających szczególnie na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem.

 

Animacja lokalna będzie dotyczyło m.in. następujących zagadnień:

– diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska,

– inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze,

– inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność 
w formie PES

– zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PES i PS,

– wymianę informacji nt. zmieniających się̨ przepisów prawa dotyczących PES,

– ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców i tworzonych przez nich grup i środowisk,

– animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ekonomii społecznej,

– wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych,

– inicjowanie powstawania grup inicjatywnych,

– motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój 
ekonomii społecznej,

– budowanie lokalnych koalicji

– moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku

– stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia i kontynowania działania miedzy innymi poprzez wskazywanie możliwych korzyści społeczno-ekonomicznych lub kosztów zaniechania.

 

Oferenci ponoszą odpowiedzialność za przeprowadzenie usług animacyjnych na potrzeby uczestników projektu z uwzględnieniem dbałości o jak najwyższą jakość usług. Oferent samodzielnie przygotowuje oraz realizuje proces animacyjny.

 

IV. Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełniającego rozeznania rynku, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia, określonej w umowie.

 

V. Miejsce realizacji rozeznania rynku: subregion legnicko-głogowski, w szczególności powiaty należące do Subregionu I, tj. powiaty: górowski, głogowski, polkowicki, lubiński, legnicki i m. Legnica.

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

 1. Oferenci ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, w szczególności muszą posiadać:
  1) wykształcenie wyższe;
  2) posiada minimum 3-letnie doświadczenie w świadczeniu usług animacyjnych, w tym zwłaszcza odnośnie rozwoju lokalnego, tworzenia partnerstw lokalnych.

 

Zamawiający uzna powyższe warunki za spełnione w oparciu o poprawnie wypełniony Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane wykształcenie (dyplom ukończenia studiów) i doświadczenie zawodowe (np. referencje, rekomendacje,.

Udział w postępowaniu mogą brać osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, jak i prowadzące indywidualną działalność gospodarczą (w tym osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą w ramach umowy spółki cywilnej),  które będą prowadzić animację osobiście. W przypadku osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą w ramach umowy spółki cywilnej każdy ze wspólników składa osobną ofertę w przedmiocie rozeznania rynku. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w konsorcjum.

 1. Poddanie się weryfikacji w procesie akredytacji systemu ekonomii społecznej.

Zamawiający uzna powyższe warunki za spełnione w oparciu o podpisane oświadczenie zawarte w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego.

 

VII. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów:

 1. Cena brutto 100 %

 

W kryterium cena zostanie zbadana wysokość ceny brutto za jedną godzinę doradztwa (przez godzinę doradztwa należy rozumieć 60 min.). Cena brutto musi zawierać wszystkie składniki wynagrodzenia, tj. w przypadku osoby fizycznej wszystkie składniki wynagrodzenia dot. pracownika i pracodawcy, a w innych przypadkach wynagrodzenie z uwzględnieniem podatku VAT.

 

Cena brutto jednej godziny doradztwa oferty najniższej

——————————————————————– x 100 pkt. x 100%

Cena brutto jednej godziny doradztwa oferty ocenianej

 

Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą rażąco niską cenę, tj. niższą o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

 

VIII. Informacje na temat zakresu wykluczenia

Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

IX. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego), pod adresem:

 

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich,
ul. Kościuszki 25/1, 959-220 Legnica

 

do dnia 03.10.2016 r.

 

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferty niekompletne lub zawierające błędy nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

X. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.
 2. Oferta powinna być sporządzona w sposób czytelny w języku polskim i dostarczona w zamkniętej i opisanej kopercie z dopiskiem: Świadczenie usług w zakresie specjalistycznego doradztwa biznesowego dla uczestników projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.
 3. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

XI. Istotne postanowienia umowy

 1. W razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie odstąpienia. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy dla swej ważności wymaga dochowania formy pisemnej.
 2. W przypadku wyżej określonym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy.
 3. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 4. Zamawiający zapłaci za faktycznie przeprowadzoną liczbę godzin animacji lokalnej na podstawie protokołu odbioru sporządzonego przez Wykonawcę, wskazującego prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
 5. Zamawiający pokrywa koszty dojazdu do miejsca animacji lokalnej do wysokości określonej we wniosku o dofinansowanie.
 6. Czas dojazdu do miejsc świadczenia animacji lokalnej nie wlicza się w faktyczną liczbę godzin animacji lokalnej.
 7. Zapłata zostanie dokonana w terminie do 14 dni, przelewem na konto Wykonawcy pod warunkiem posiadania środków na koncie projektu, po otrzymaniu poprawnie wystawionego rachunku/faktury, zatwierdzeniu protokołu odbioru oraz otrzymaniu niezbędnych dokumentów sporządzanych na potrzeby animacji lokalnej i projektu. W przypadku opóźnienia w płatności Wykonawca  nie będzie dochodził odsetek za czas opóźnienia.
 8. W przypadku zaangażowania w realizację zadań w ramach innych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, Wykonawca musi posiadać możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach zleconej usługi. Łączne zaangażowanie zawodowe osoby świadczącej animację lokalną, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekracza limitu 276 godzin wskazanego w aktualnie obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, tj. obowiązujących na dzień złożenia protokołu odbioru pracy.
 9. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w zakresie spełnienia warunku, o którym mowa pkt.8,  Wykonawca pokryje Zamawiającemu w pełnej wysokości szkodę jaką ten w związku ww. sytuacją poniesie.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wymagania odnośnie kwalifikowalności wynagrodzenia Wykonawcy, które mogą ulec zmianie i muszą być zgodne ze statusem prawnym na dzień podpisania umowy.
 11. Wykonawca zna Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i zobowiązuje się do ich stosowania.
 12. Wykonawca poddanie się weryfikacji w procesie akredytacji systemu ekonomii społecznej.
 13. Wykonawca zna obowiązujące Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i zobowiązuje się do ich stosowania.
 1. Wykonawca zobowiązuje się do podnoszenia swoich kwalifikacji zgodnie ze Standardami OWES, w wymiarze 30h rocznie oraz do przedstawienia dokumentów potwierdzających podniesienie kwalifikacji, na żądanie Zamawiającego.

 

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w przedmiocie rozeznania rynku

 1. Zamawiający powiadomi Oferenta, któremu udzieli zamówienia o terminie i miejscu zawarcia umowy, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 2. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oceny oferty zamówienia przez Oferenta (dyplomy, referencje itp.).
 3. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przedmiocie rozeznania rynku, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie przedmiotu zamówienia objętego rozeznaniem rynku.
 4. Oferent, którego propozycja usługi zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiocie rozeznania rynku, zobowiązuje się do podpisania umowy z Zamawiającym.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferentów do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień.
 6. Oferent zobowiązany zostanie do przedłożenia aktualnego portfolio na etapie podpisania umowy.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – Wykaz potwierdzający  spełnianie warunków udziału w postępowaniu
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zaangażowaniu w realizację projektów
 4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 

Skip to content