Data publikacji: 14 kwietnia 2017 przez w Aktualności Statystyka: 2891 Views

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017/LGOWES

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017/LGOWES

 

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul.  Kościuszki 25/1, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu dot. świadczenia usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkoleń z zakresu ekonomii społecznej dla uczestników projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie w przedmiocie rozeznania rynku prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku, której przedmiotem jest świadczenie usługi, która dotyczy wszystkich zamówień publicznych prowadzonych w ramach w/w projektu, nie przekraczających wartości 50 tys. PLN netto, tj. bez  podatku od towarów i usług (VAT).

 

I. Zamawiający

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich (LSIO)

Kościuszki 25/1

59-220 Legnica

NIP 691-230-91-96;        REGON 391048937;        KRS 0000190820

 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień jest:

Mirosław Jankowski

tel. 76 862 58 25;  e-mail: mirek@lsio.org.pl

 

II. Opis przedmiotu rozeznania rynku

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkoleń z zakresu ekonomii społecznej dla uczestników projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od dnia podpisania umowy  do 31 maja 2019 r. na terenie subregionu legnicko-głogowskiego.

Zamawiający zamierza powierzyć prowadzenie szkoleń jednej osobie / jednemu podmiotowi, zgodnie
z poniższym zakresem:

Przygotowania i przeprowadzenia szkoleń z zakresu ekonomii społecznej – max do 240 h z czego;

 1. 120 h w ramach usług rozwoju ekonomii społecznej oraz
 2. 120 h w ramach usługi wsparcia istniejących PES.

 

CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem rozeznania rynku jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu ekonomii społecznej, zgodnie z Regulaminem świadczenia usług Legnicko-Głogowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Zamawiającego.

2) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia osobom trzecim w tym prowadzącym działalność gospodarczą przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu ekonomii społecznej – max do 240 h z czego;

 1. 120 h w ramach usług rozwoju ekonomii społecznej oraz
 2. 120 h w ramach usługi wsparcia istniejących PES

3) Otwarty charakter projektu uniemożliwia określenie szczegółowo zakresu tematycznego szkoleń z zakresu ekonomii społecznej oraz dokładnego wymiaru godzinowego. Wsparcie musi odpowiadać na zindywidualizowane potrzeby i predyspozycje wynikające z przeprowadzonej usługi indywidualnego poradnictwa zawodowego i psychologicznego oraz uwzględniać zapotrzebowanie zgłaszane osobiście przez uczestnika (w tym jego wiek, płeć czy stopień niepełnosprawności).

4) Zakres tematyczny szkolenia w zależności od zdiagnozowanych potrzeb i predyspozycji uczestnika powinien przyczynić się do wzrostu wiedzy i umiejętności m.in. z zakresu:

 • podstaw ekonomii społecznej, i/lub
 • zasad powołania podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych z uwzględnieniem gospodarczej i statutowej działalności w sferze ekonomii społecznej ( z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów PES i PS), i/lub
 • zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, i/lub
 • aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej, i/lub
 • tworzenie biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów), i/lub
 • budowanie powiązań kooperacyjnych, i /lub
 • zakładanie i prowadzenie PS, realizujących cele integracji społecznej i zawodowej określonej kategorii osób,
 • umiejętności społeczne(budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PS), kompetencje
 • związane z pracą z osobami zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym i/ lub wykluczonymi społecznie, i/lub
 • źródeł finansowania, i/lub
 • dobrych praktyk, i/lub
 • otoczenie prawne funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, i/lub
 • księgowe i rachunkowe aspekty ekonomii społecznej, i/lub- przedsiębiorczość społeczna, i/lub
 • zarządzanie w obszarach ekonomii społecznej, i/lub
 • zatrudnianie, koordynacja i monitoring w przedsiębiorstwach społecznych i/lub
 • marketing w działalności ekonomii społecznej i/lub
 • współpraca z administracją i społecznością lokalną, i/lub
 • obowiązki przedsiębiorstw społecznych, i/lub
 • zagadnienie prawne w obszarze ekonomii Społecznej, i/lub
 • nadzór i kontrola, i/lub

5) Uczestnicy podczas realizacji usługi szkoleniowej muszą być uwrażliwieni na obszar ochrony środowiska i modyfikacji negatywnych przyzwyczajeń w tym zakresie, również podczas obowiązków pracowniczych.

6) Ponadto prezentowane materiały szkoleniowe/ informacje/ materiały dydaktyczne musza zostać opracowane w sposób przystępny dla odbiorców o różnorodnych potrzebach, dla różnych kategorii odbiorców, sformułowane językiem łatwym do czytania i zrozumienia, prostym w treści i formie. Musi to mieć zastosowanie do różnych rodzajów informacji: pisanej (w tym do ilustracji), elektronicznej, video i audio oraz do różnych kategorii odbiorców (np. osób niedowidzących, osób niedosłyszących, osób z niepełnosprawnością intelektualną).

7) Metody szkoleń muszą być dostosowane do tematyki szkolenia, kategorii odbiorców. Materiały szkoleniowe/ dydaktyczne, przekazywane treści muszą być opracowane w sposób przełamujący stereotypy dotyczące płci/ niepełnosprawności.

8) Każdorazowo będzie stosowana ocena jakości szkoleń, a usługa szkoleniowa musi być świadczona w oparciu o metryczki szkolenia zawierające opis szkolenia, cel szkolenia, liczbę godzin, program, charakterystykę absolwenta szkolenia, profil kandydata na uczestnika szkolenia.

 

ZAKRES ZAMÓWIENIA

1. Zakres zamówienia obejmuje kompleksową organizację szkolenia dla 360 uczestników w tym:

 • 180 uczestników z zakresu, o którym mowa w pkt. III ppkt. 1),
 • 180 uczestników z zakresu, o którym mowa w pkt. III ppkt. 2),

w tym w szczególności:

1) Wynagrodzenie osoby prowadzącej szkolenie w wymiarze czasu trwania odpowiadającemu zdiagnozowanym wcześniej potrzebom,

2) Opracowanie materiałów szkoleniowych/dydaktycznych na potrzeby realizacji szkoleń*,

3) Koszt przeprowadzenia egzaminu (wynajem Sali*, koszty egzaminatora) – jeśli dotyczy),

4) Wydanie certyfikatu,

5) Ubezpieczenie NNW

 

UWAGA:

*Zakres, o którym mowa w ppkt. 1) – 5) musi uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych.

2. Wymiar godzinowy szkoleń: Zakłada się, że zajęcia będą trwały średnio 8 godzin szkoleniowych dziennie z możliwością zmniejszenia (nie mniej niż 6 godzin szkoleniowych dziennie), celem dostosowania do potrzeb uczestników projektu. Ilość godzin uzależniona jest od programów poszczególnych szkoleń i ich zakresu tematycznego.

3. Jednostka rozliczeniowa usług szkoleniowych: 60 minut (w tym 45 minut zajęć + 15 minut przerwy).

4. Wynagrodzenie płatne zgodnie z rzeczywistymi zrealizowanymi usługami , zgodnie z zakresem zamówienia, o którym mowa w III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, w ppkt pod nazwą „Zakres zamówienia”

 

IV. TERMIN REALIZACJI USŁUGI:

Ostateczny termin wykonania zamówienia przez wykonawcę to: maj 2019 tzn. usługi będą realizowane sukcesywnie do procesu naboru uczestników do projektu, nie później niż 7 dni kalendarzowych od otrzymania od zamawiającego informacji o zaplanowanej ścieżce szkoleniowej uczestnika.

 

 V. Ogólne OBOWIĄZKI WYKONAWCY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA:

 1. Organizacja i kompleksowe przeprowadzenie szkoleń,
 2. Kompleksowe przygotowanie procesu certyfikacji (egzaminu) – jeśli dotyczy,
 3. Opracowanie materiałów szkoleniowych/ dydaktycznych oraz przekazanie ich na szkoleniu każdemu uczestnikowi, uwzględniając jego potrzeby i kategorię odbiorców (zgodnie z zapisami w pkt III Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia),
 4. Wykonawca przekaże tematycznie opracowane materiały szkoleniowe/ dydaktyczne Zamawiającemu najdalej na 3 dni przed planowanym szkoleniem celem ich weryfikacji, zatwierdzenia i powielenia dla uczestników szkolenia.
 5. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry trenerów, których doświadczenie w obszarze merytorycznym danych szkoleń to co najmniej 300 godzin szkoleń w danym obszarze tematycznym lub 3-letnie doświadczenie zawodowe w danym obszarze tematycznym. Wykonawca również zapewni egzaminatorów,
 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru wydanych certyfikatów/ dyplomów/ zaświadczeń,
 7. Zapewnienie ubezpieczenia NNW dla wszystkich uczestników projektu,
 8. Rzetelna i terminowa, zgodna z wymaganiami projektu realizacja przedmiotu umowy, w tym prowadzenie dokumentacji, w szczególności opracowanie materiałów szkoleniowych/ dydaktycznych, przeprowadzanie testów/ankiet ex ante i ex post, przygotowanie zestawienia wyników testów wiedzy, prowadzenie ankiet ewaluacyjnych usługi szkoleniowej, monitoring szkoleń, przedstawianie Zamawiającemu programów nauczania i potwierdzeń odbioru przez uczestników materiałów szkoleniowych/ dydaktycznych, certyfikatów/ dyplomów, z uwzględnieniem dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu prowadzenia.
 9. Niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mailem informacji o każdym uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości,
 10. Przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej oryginalnej dokumentacji związanej z prowadzeniem zajęć, do 5 dni roboczych od zakończenia szkolenia, a zeskanowanie dokumentacji np. potwierdzeń odbioru wsparcia okołoszkoleniowego – na każde wezwanie Zamawiającego,
 11. Informowanie uczestników o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oznaczenie miejsca odbywania szkolenia materiałami promocyjno – informacyjnymi dostarczonymi przez Zmawiającego (plakaty),
 12. Materiały opracowane dla uczestników powinny zostać oznaczone zgodnie z zasadami i wzorami oznaczania projektów realizowanych w ramach Programu, tj. „KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020”, dla każdego uczestnika projektu,
 13. Prawidłowa i efektywna realizacja powierzonych zadań,
 14. Zabezpieczenie przekazywanych danych osobowych, zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych,
 15. Archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją usługi w ramach projektu do 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu. Jednakże zastrzega się, iż termin ten może ulec automatycznemu przedłużeniu, które nie wymaga podpisania aneksu, w przypadku, gdy decyzję taką podejmie Instytucja Pośrednicząca, w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.
 16. Szkolenia będą świadczone na terenie subregionu legnicko-głogowskiego, tj. na terenie powiatu górowskiego, głogowskiego, polkowickiego, lubińskiego, legnickiego i m. Legnica.
 17. Oferent zobowiązuje się dodatkowo do regularnych spotkań z zespołem projektu w siedzibie Zamawiającego.
 18. Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z dojazdem do miejsca, gdzie będzie prowadzone szkolenie. Zamawiający nie ponosi kosztów dojazdu do siedziby Zamawiającego. Czas spotkań z zespołem projektu nie wchodzi w zakres godzin przeznaczonych na szkolenia.
 19. Szkolenia będą świadczone w okresie od dnia podpisania umowy do 31 maja 2019 r. w wymiarze łącznie do 240 h (w zależności od zapotrzebowania Uczestników Projektu).
 20. Szkolenia będą świadczone na rzecz:
 • podmiotów ekonomii społecznej (PES) (w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa);
 • organizacji pozarządowych (NGO) planujących ekonomizację, pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne (PS);
 • osób fizycznych i osób prawnych, które planują założyć PES – w tym podmioty administracji publicznej (PAP), np. jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz kościelne osoby prawne;
 • otoczenia PES, w tym biznesu;
 • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w pierwszej kolejności wymagających aktywizacji społecznej, w tym os. bezrobotnych znajdujących się w III profilu, tj. oddalonych od rynku pracy (w odniesieniu do osób sprofilowanych przez powiatowe urzędy pracy PUP);
 • bezrobotnych z I i II profilu (w odniesieniu do osób sprofilowanych przez PUP);
 • osób zatrudnionych, które zgodnie z ustawą o spółdzielniach socjalnych mogą (nie więcej niż 50% założycieli) zakładać spółdzielnie socjalne, ale bez dotacji z OWES.
 1. Szkolenia świadczone będą w formie bezpośredniej. Przez szkolenia bezpośrednie rozumie się szkolenia świadczone osobiście przez trenera uczestnikowi/uczestnikom w siedzibie OWES lub innym wskazanym przez Zamawiającego dogodnym dla uczestników miejscu. Szkolenia będą udzielane w ramach trzech typów usług określonych w KPRES (Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej).
 2. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za przeprowadzenie szkolenia na potrzeby uczestników projektu z uwzględnieniem dbałości o jak najwyższą jakość usług. Oferent samodzielnie przygotowuje oraz realizuje proces szkoleniowy.
 3. Zamawiający zapewnia:

a) odpowiednio wyposażoną salę szkoleniową (przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, pozbawioną barier architektonicznych),

b) catering – lunch dla uczestników szkolenia;

c) dwie przerwy kawowe;

d) materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia.

VI. Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełniającego rozeznania rynku, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego, określonej w umowie.

VII. Miejsce realizacji rozeznania rynku: subregion legnicko-głogowski, w szczególności powiaty należące do subregionu I, tj. powiaty: górowski, głogowski, polkowicki, lubiński, legnicki i m. Legnica.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

a. Oferenci ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, w szczególności muszą posiadać:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie;
 2. minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze trenerstwa PES i PS, w tym organizacji pozarządowej prowadzącej działalność gospodarczą  i  spółdzielni socjalnej;
 3. minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze usług trenerskich, w tym min. 300 godzin doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w obszarze ekonomii społecznej;

Zamawiający uzna powyższe warunki za spełnione w oparciu o poprawnie wypełniony Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane wykształcenie (dyplom ukończenia studiów) i doświadczenie zawodowe (np. referencje, rekomendacje, umowy).

Udział w postępowaniu mogą brać osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, jak i prowadzące indywidualną działalność gospodarczą (w tym osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą w ramach umowy spółki cywilnej),  które będą prowadzić szkolenia osobiście. W postępowania udział mogą wziąć również osoby prawne w tym spółki. W przypadku osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą w ramach umowy spółki cywilnej każdy ze wspólników składa osobną ofertę w przedmiocie rozeznania rynku. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w konsorcjum.

b. Poddanie się weryfikacji w procesie akredytacji systemu ekonomii społecznej.

Zamawiający uzna powyższe warunki za spełnione w oparciu o podpisane oświadczenie zawarte w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego.

 

IX. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów:

 1. Cena brutto 100 %

W kryterium cena zostanie zbadana wysokość ceny brutto za jedną godzinę szkolenia. Cena brutto musi zawierać wszystkie składniki wynagrodzenia, tj. w przypadku osoby fizycznej wszystkie składniki wynagrodzenia dot. pracownika i pracodawcy, a w innych przypadkach wynagrodzenie z uwzględnieniem podatku VAT oraz składniki związane z opracowaniem materiałów  szkoleniowych, etc., ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym).

Cena brutto jednej godziny szkolenia oferty najniższej

——————————————————————– x 100 pkt. x 100%

Cena brutto jednej godziny szkolenia oferty ocenianej

 

Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą rażąco niską cenę, tj. niższą o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

X. Informacje na temat zakresu wykluczenia

Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

XI. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego), pod adresem:

 

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich,
ul. Kościuszki 25/1, 59-220 Legnica

 

do dnia 21.04.2017 r.

 

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferty niekompletne lub zawierające błędy nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

XII. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.
 2. Oferta powinna być sporządzona w sposób czytelny w języku polskim i dostarczona w zamkniętej i opisanej kopercie z dopiskiem: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu ekonomii społecznej dla uczestników projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.
 3. Każda strona oferty musi być parafowana.
 4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta.
 5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta.
 6. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

XIII. Istotne postanowienia umowy

 1. W razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie odstąpienia. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy dla swej ważności wymaga dochowania formy pisemnej.
 2. W przypadku wyżej określonym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającego z umowy.
 3. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 4. Zamawiający zapłaci za faktycznie przeprowadzoną ilość szkoleń na podstawie protokołu odbioru sporządzonego przez Wykonawcę, wskazującego prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
 5. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników oraz trenerów do miejsca szkolenia.
 6. Zapłata zostanie dokonana w terminie do 14 dni, przelewem na konto Wykonawcy pod warunkiem posiadania środków na koncie projektu, po otrzymaniu poprawnie wystawionego rachunku/faktury, zatwierdzeniu protokołu odbioru oraz otrzymaniu niezbędnych dokumentów sporządzanych na potrzeby szkolenia i projektu.

W przypadku opóźnienia w płatności Wykonawca  nie będzie dochodził odsetek za czas opóźnienia.

7. W przypadku zaangażowania w realizację zadań w ramach innych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, Wykonawca musi posiadać możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach zleconej usługi. Łączne zaangażowanie zawodowe osoby świadczącej usługę szkoleniową, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekracza limitu 276 godzin wskazanego w aktualnie obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, tj. obowiązujących na dzień złożenia protokołu odbioru pracy.

8. Limit zaangażowania zawodowego, o którym mowa w pkt 6, dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności:

a) w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym,

b) w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania –uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy).

c) W przypadku zatrudnienia w innych projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wykonawca będzie składać godzinową ewidencję czasu pracy w ramach wszystkich projektów.

d) Wykonanie zadań przez Wykonawcę jest potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.

9. Wykonawca oświadcza, że nie jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy w instytucjach odpowiedzialnych za realizację RPO WD tj. Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, lub w przypadku gdy jest zatrudniony na warunkach jw. wówczas nie zachodzi konflikt interesów (w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020) lub podwójne finansowanie.

10. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w zakresie spełnienia warunku, o którym mowa pkt.8,  Wykonawca pokryje Zamawiającemu w pełnej wysokości szkodę jaką ten w związku ww. sytuacją poniesie.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wymagania odnośnie kwalifikowalności wynagrodzenia Wykonawcy, które mogą ulec zmianie i muszą być zgodne ze statusem prawnym na dzień podpisania umowy.

12. Wykonawca zna Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i zobowiązuje się do ich stosowania.

13. Wykonawca poddanie się weryfikacji w procesie akredytacji systemu ekonomii społecznej.

14. Wykonawca zna obowiązujące Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i zobowiązuje się do ich stosowania.

15. Wykonawca zobowiązuje się do podnoszenia swoich kwalifikacji zgodnie ze Standardami OWES, w wymiarze 30h rocznie oraz do przedstawienia dokumentów potwierdzających podniesienie kwalifikacji, na żądanie Zamawiającego.

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w przedmiocie rozeznania rynku

 1. Zamawiający powiadomi Oferenta, któremu udzieli zamówienia o terminie i miejscu zawarcia umowy, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 2. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oceny oferty zamówienia przez Oferenta (dyplomy, referencje itp.).
 3. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przedmiocie rozeznania rynku, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie przedmiotu zamówienia objętego rozeznaniem rynku.
 4. Oferent, którego propozycja usługi zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiocie rozeznania rynku, zobowiązuje się do podpisania umowy z Zamawiającym.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferentów do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień.
 6. Oferent zobowiązany zostanie do przedłożenia aktualnego portfolio na etapie podpisania umowy.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – Wykaz potwierdzający  spełnianie warunków udziału w postępowaniu
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zaangażowaniu w realizację projektów
 4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Skip to content