Data publikacji: 14 sierpnia 2017 przez w Aktualności Statystyka: 2642 Views

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2017/LGOWES

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2017/LGOWES

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul.  Kościuszki 25/1, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu dot. świadczenia usług w zakresie OPIEKUNA  WIZYT STUDYJNYCH dla uczestników projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie w przedmiocie rozeznania rynku prowadzone jest w trybie określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku, której przedmiotem jest świadczenie usługi, która dotyczy wszystkich zamówień publicznych prowadzonych w ramach w/w projektu, nie przekraczających wartości 50 tys. PLN netto, tj. bez  podatku od towarów i usług (VAT).

I. Zamawiający

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich (LSIO)

ul. Kościuszki 25/1

59-220 Legnica

NIP 691-230-91-96;        REGON 391048937;        KRS 0000190820

 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień jest:

Mirosław Jankowski

tel. 76 862 58 25;  e-mail: mirek@lsio.org.pl

 

II. Opis przedmiotu rozeznania rynku

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług po stronie:

 • lidera projektu tj. Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich oraz
 • partnera projektu tj. Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego

w zakresie OPIEKUNA 18 WIZYT STUDYJNYCH w tym

a) lidera projektu tj. Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w ilości 12 wizyt studyjnych oraz

b) partnera projektu tj. Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego w ilości 6 wizyt studyjnych

dla uczestników projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od dnia podpisania umowy  do 30 kwietnia 2019 r.

Zamawiający zamierza powierzyć opiekę nad wyjazdami studyjnymi jednej osobie / jednemu podmiotowi.

 

CPV: 63511000-4 organizacja wycieczek

 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1). Przedmiotem rozeznania rynku jest OPIEKA NAD WIZYTAMI STUDYJNYMI, zgodnie z Regulaminem świadczenia usług Legnicko-Głogowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Zamawiającego.

2) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia osobom trzecim w tym prowadzącym działalność gospodarczą OPIEKĘ NAD WIZYTAMI STUDYJNYMI – max do 18 wizyt z czego;

 1. 12 wizyt studyjnych dla lidera projektu Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich oraz
 2. 6 wizyt studyjnych dla partnera projektu Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego.

3) Otwarty charakter projektu uniemożliwia określenie szczegółowo zakresu tematycznego wizyt studyjnych z zakresu ekonomii społecznej oraz dokładnego wymiaru godzinowego. Wsparcie musi odpowiadać na zindywidualizowane potrzeby i predyspozycje wynikające m.in. z zapotrzebowania zgłaszanego osobiście przez uczestników np. ze względu na status na rynku pracy, reprezentowaną instytucję, etc. (powinien przy tym uwzględniać np. wiek, płeć czy stopień niepełnosprawności).

4) Wizyty studyjne muszą być dostosowane do tematyki zgłaszanej przez uczestników w tym daną grupę społeczną np. przedstawicieli ngo czy np. jst.

5) Przekazywane treści muszą być przygotowane w sposób przełamujący stereotypy dotyczące płci/ niepełnosprawności.

6) Każdorazowo będzie stosowana ocena jakości wizyt studyjnych, a usługa wizyty musi być świadczona w oparciu o konspekt wizyty w tym: cel, liczbę godzin, charakterystykę uczestnika wizyty oraz program,

IV. ZAKRES ZAMÓWIENIA

 1. Zakres zamówienia obejmuje opiekę nad uczestnikami 18 wizyt studyjnych tj. 270 osób z subregionu legnickiego, o statusie określonym Regulaminem świadczenia usług Legnicko-Głogowskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej.

Zamawiający zamierza powierzyć opiekę nad wyjazdami studyjnymi jednej osobie / jednemu podmiotowi, zgodnie z poniższym zakresem:

1). Współpraca z Opracowanie szczegółowego programu wyjazdu studyjnego zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego na podstawie zapotrzebowania wynikającego z regulaminu oraz potrzeb zgłaszanych przez uczestników projektu LGOWES;

2) Pomoc w znalezieniu podmiotów w których odbędą się wizyty studyjne;

3) Opieką nad grupą podczas całej wizyty studyjnej, w tym podczas:

a. podróży busem/autokarem;

b. pobytu grupy na miejscu wizyty (podmiotu goszczącego)

c. noclegów;

4) Animowanie czasu grupy w trakcie wizyty studyjnej.

5) Reagowanie na wszelkie zdarzenia sygnalizowane przez grupę uczestników, a dotyczące bezpośrednio wizyty studyjnej, które mogą mieć miejsce w trakcie tejże wizyty.

6) Stała współpraca opiekuna z podmiotem przygotowującym i przeprowadzającym wizyty studyjne wyłonionym w odrębnym postępowaniu;

7) Współpraca opiekuna z wyłonionym przez Zamawiającego podmiotem przygotowującym i przeprowadzającym wizytę w zakresie opracowania dokładnego programu wizyty.

8) Stały kontakt z liderami goszczących organizacji w celu poprawnej realizacji wizyty studyjnej.

9) Dbanie o skompletowanie dokumentacji związanej z organizacją wizyty studyjnej w tym materiałów merytorycznych przekazywanych przez podmioty goszczące.

10) Sporządzenie z wizyty studyjnej dokumentacji zdjęciowej i dostarczenie Zamawiającemu;

11) Wynagrodzenie opiekuna wizyt studyjnych

 

 1. Wymiar godzinowy wizyty studyjnej: Zakłada się, że zajęcia będą trwały 16 godzin szkoleniowych w ciągu dwóch dni wizyty studyjnej, co daje średnio 8 h dziennie. Zakłada się możliwość zmiany ilości godzin w danym dniu wizyty, co może wynikać m.in. z ilości odwiedzanych podmiotów danego dnia lub dostosowania do potrzeb uczestników projektu.
 2. Wynagrodzenie płatne zgodnie z rzeczywistymi zrealizowanymi usługami, zgodnie z zakresem zamówienia, o którym mowa w III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, w ppkt. pod nazwą „Zakres zamówienia”.
 3. Wizyty studyjne mogą się odbywać na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego i subregionu legnicko-głogowskiego, z czego przede wszystkich na terenie powiatów należących do subregionu Iegnicko-głogowskiego, tj. powiatu górowskiego, głogowskiego, polkowickiego, lubińskiego, legnickiego i m. Legnica.
 4. Wizyty studyjne będą świadczone w okresie od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2019 r.
 5. Na dzień zamieszczenia ogłoszenia Zamawiający nie jest w stanie określić ostatecznej liczby uczestników oraz zakresu merytorycznego wizyty studyjnej, z uwagi na specyfikę projektu, która zakłada stworzenie indywidualnej ścieżki wsparcia dla uczestników projektu oraz niemożności przewidzenia preferencji osób zgłaszających się do projektu.
 6. Zamawiający w chwili obecnej nie jest w stanie oszacować ilości poszczególnych wizyt studyjnych w kontekście ich tematyki. Dlatego opiekun zobowiązany jest we współpracy z Zamawiającym do organizacji wizyt studyjnych o tematyce identycznej lub ca najmniej zbliżonej do tematyki wskazanej przez zamawiającego, zgodnie z oczekiwaniami grupy docelowej
 7. Opiekun jest zobowiązany do współpracy z podmiotem wyłonionym przez Zamawiającego w celu przygotowania i przeprowadzenia wizyt studyjnych szczególnie w zakresie organizacyjnym tj.: organizacji przerw kawowych oraz lunchu w każdym z dni wizyty, noclegu, zakupu materiałów szkoleniowych/dydaktycznych na potrzeby realizacji wizyt studyjnych, rezerwacji sal wyposażonych w sprzęt niezbędny do profesjonalnego świadczenia usług – jeżeli dotyczy, m.in. w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
 8. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompletowania dokumentacji związanej ze zrealizowanymi w ramach wizyt studyjnych zadaniami. Informacje na temat wymaganej dokumentacji zostaną uszczegółowione w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

1). Zakres zamówienia może dotyczyć przeprowadzenia wizyt studyjnych min. w takich podmiotach jak np.:

a) spółdzielnia socjalna;

b) spółka non-profit;

c) organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą i będące PS zgodnie z definicją przedsiębiorstwa społecznego.

d) zakład aktywności zawodowej;

e) i inne;

2) oraz może dotyczyć przeprowadzenia wizyt studyjnych min. w takich obszarach tematycznej działalności jak np.:

a) usługi poligraficzne,

b) usługi księgowe;

c) usługi utrzymania porządku;

d) usługi hotelarskie;

e) usługi ekologiczne;

f) usług świadczone na rzecz osób niepełnosprawnych;

g) i inne.

10. Wizyty studyjne będą prowadzone w formie grupowej.

11. W ramach każdej wizyty studyjnej powinny się odbyć co najmniej 3 spotkania z podmiotami ekonomii społecznej.

12. Uczestnicy – to maksymalnie 270 osób z subregionu legnickiego, o statusie określonym Regulaminem świadczenia usług Legnicko-Głogowskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej. Mogą to być osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej oraz osoby reprezentujące instytucje, w tym samorządowe.

13. Jednostka rozliczeniowa usług wizyty studyjnej: 16 godzin dydaktycznych w ciągu dwóch dni przy założeniu, że godzina dydaktyczna to 60 minut (w tym 45 minut zajęć + 15 minut przerwy).

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru na każdym etapie realizacji zamówienia.

V. TERMIN REALIZACJI USŁUGI:

Od 21 sierpnia 2017 r. do 30 kwietnia 2019 roku. Szczegółowe terminy organizacji wizyt studyjnych, zostaną ustalone w wybranym Wykonawcą/Wykonawcami.

 VI. Ogólne OBOWIĄZKI WYKONAWCY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA:

 1. Organizacja i kompleksowa opieka nad uczestnikami wizyt studyjnych poprzez zapewnienie wykwalifikowanej kadry opiekunów.
 2. Opracowanie materiałów oraz przekazanie ich na wizycie studyjnej każdemu uczestnikowi – jeżeli dotyczy i jeżeli materiały zostaną przekazane przez podmioty w których wizyta się odbyła.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru wydanych certyfikatów/ dyplomów/ zaświadczeń,
 4. Rzetelna i terminowa, zgodna z wymaganiami projektu realizacja przedmiotu umowy, w tym współpraca z podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie wizyt studyjnych wyłonionym przez Zamawiającego w zakresie prowadzenia dokumentacji, w szczególności opracowanie materiałów, list obecności, przeprowadzanie ankiet ewaluacyjnych usługi, monitoring wizyt, przedstawianie Zamawiającemu programów wizyt studyjnych i potwierdzeń odbioru przez uczestników materiałów, certyfikatów, z uwzględnieniem dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu prowadzenia.
 5. Niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mailem informacji o każdym uczestniku, który nie dotarł na wizytę studyjną.
 6. Przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej oryginalnej dokumentacji związanej z prowadzeniem wizyt, do 3 dni roboczych od zakończenia wizyty roboczej, a zeskanowanie dokumentacji np. potwierdzeń odbioru udzielonego wsparcia – na każde wezwanie Zamawiającego.
 7. Informowanie uczestników o współfinansowaniu wizyty studyjnej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oznaczenie miejsca odbywania wizyty materiałami promocyjno – informacyjnymi dostarczonymi przez Zmawiającego (plakaty),
 8. Materiały dla uczestników powinny zostać oznaczone zgodnie z zasadami i wzorami oznaczania projektów realizowanych w ramach Programu, tj. „KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020”, dla każdego uczestnika projektu,
 9. Prawidłowa i efektywna realizacja powierzonych zadań,
 10. Zabezpieczenie przekazywanych danych osobowych, zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych,
 11. Archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją usługi w ramach projektu do 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu. Jednakże zastrzega się, iż termin ten może ulec automatycznemu przedłużeniu, które nie wymaga podpisania aneksu, w przypadku, gdy decyzję taką podejmie Instytucja Pośrednicząca, w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.
 12. Oferent zobowiązuje się dodatkowo do regularnych spotkań z zespołem projektu w siedzibie Zamawiającego.
 13. Zamawiający nie ponosi kosztów dojazdu do siedziby Zamawiającego. Czas spotkań z zespołem projektu nie wchodzi w zakres godzin przeznaczonych na szkolenia.
 14. Wizyty studyjne będą świadczone w okresie od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2019 r.
 15. Wizyty studyjne będą świadczone na rzecz:
 • podmiotów ekonomii społecznej (PES) (w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa);
 • organizacji pozarządowych (NGO) planujących ekonomizację, pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne (PS);
 • osób fizycznych i osób prawnych, które planują założyć PES – w tym podmioty administracji publicznej (PAP), np. jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz kościelne osoby prawne;
 • otoczenia PES, w tym biznesu;
 • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w pierwszej kolejności wymagających aktywizacji społecznej, w tym os. bezrobotnych znajdujących się w III profilu, tj. oddalonych od rynku pracy (w odniesieniu do osób sprofilowanych przez powiatowe urzędy pracy PUP);
 • bezrobotnych z I i II profilu (w odniesieniu do osób sprofilowanych przez PUP);
 • osób zatrudnionych, które zgodnie z ustawą o spółdzielniach socjalnych mogą (nie więcej niż 50% założycieli) zakładać spółdzielnie socjalne, ale bez dotacji z OWES;
 • osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej;
 • osoby reprezentujące instytucje, w tym samorządowe.
 1. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za przeprowadzenie wizyty studyjnej na potrzeby uczestników projektu z uwzględnieniem dbałości o jak najwyższą jakość usług.
 2. Zamawiający zapewnia:

a) Współpracę z firmą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie 18 Wizyt studyjnych w zakresie organizacji m.in. ubezpieczenia NNW, 2 przerw kawowych oraz lunchu w każdym z dni wizyty, noclegu, zakupu materiałów szkoleniowych/dydaktycznych na potrzeby realizacji wizyt studyjnych, sal szkoleniowych wyposażonych w sprzęt niezbędny do profesjonalnego świadczenia usług (przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, pozbawioną barier architektonicznych),

 

VII. Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełniającego rozeznania rynku, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego, określonej w umowie.

VIII. Miejsce realizacji rozeznania rynku: subregion legnicko-głogowski, w szczególności powiaty należące do subregionu I, tj. powiaty: górowski, głogowski, polkowicki, lubiński, legnicki i m. Legnica.

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich

spełnienia

a. Oferenci ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę
i doświadczenie, w animacji lub organizacji podobnych wizyt studyjnych.

Zamawiający uzna powyższe warunki za spełnione w oparciu o poprawnie wypełniony Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane doświadczenie (np. referencje, rekomendacje, umowy).

Udział w postępowaniu mogą brać osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, jak i prowadzące indywidualną działalność gospodarczą oraz spółki, przedsiębiorstwa społeczne  (w tym osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą w ramach umowy spółki cywilnej),  które będą prowadzić szkolenia osobiście. W postępowania udział mogą wziąć również osoby prawne w tym spółki. W przypadku osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą w ramach umowy spółki cywilnej każdy ze wspólników składa osobną ofertę w przedmiocie rozeznania rynku. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w konsorcjum.

b. Poddanie się weryfikacji w procesie akredytacji systemu ekonomii społecznej.

Zamawiający uzna powyższe warunki za spełnione w oparciu o podpisane oświadczenie zawarte w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego.

 

X. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów:

 1. Cena brutto 100 %

 

W kryterium cena zostanie zbadana wysokość ceny brutto za jedną godzinę opieki w trakcie wizyty studyjnej (przez wizytę studyjną należy rozumieć 16 h). Cena brutto musi zawierać wszystkie składniki wynagrodzenia, tj. w przypadku osoby fizycznej wszystkie składniki wynagrodzenia dot. pracownika i pracodawcy, a w innych przypadkach wynagrodzenie z uwzględnieniem podatku VAT.

 

Cena brutto jednej godziny wizyty studyjnej oferty najniższej

——————————————————————– x 100 pkt. x 100%

Cena brutto jednej godziny wizyty studyjnej oferty ocenianej

 

Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą rażąco niską cenę, tj. niższą o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

 

XI. Informacje na temat zakresu wykluczenia

Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

XII. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego), pod adresem:

 

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich,
ul. Kościuszki 25/1, 59-220 Legnica

 

do dnia 21.08.2017 r.

 

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferty niekompletne lub zawierające błędy nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

XIII. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.
 2. Oferta powinna być sporządzona w sposób czytelny w języku polskim i dostarczona w zamkniętej i opisanej kopercie z dopiskiem: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu ekonomii społecznej dla uczestników projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.
 3. Każda strona oferty musi być parafowana.
 4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta.
 5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta.
 6. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

XIV. Istotne postanowienia umowy

 1. W razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie odstąpienia. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy dla swej ważności wymaga dochowania formy pisemnej.
 2. W przypadku wyżej określonym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającego z umowy.
 3. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 4. Zamawiający zapłaci za faktycznie przeprowadzoną ilość wizyt studyjnych na podstawie protokołu odbioru sporządzonego przez Wykonawcę, wskazującego prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
 5. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników oraz opiekuna do miejsca wyjazdu grupy na wizytę studyjną.
 6. Zapłata zostanie dokonana w terminie do 14 dni, przelewem na konto Wykonawcy pod warunkiem posiadania środków na koncie projektu, po otrzymaniu poprawnie wystawionego rachunku/faktury, zatwierdzeniu protokołu odbioru oraz otrzymaniu niezbędnych dokumentów sporządzanych na potrzeby wizyty studyjnej i projektu.

W przypadku opóźnienia w płatności Wykonawca  nie będzie dochodził odsetek za czas opóźnienia.

7. W przypadku zaangażowania w realizację zadań w ramach innych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, Wykonawca musi posiadać możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach zleconej usługi. Łączne zaangażowanie zawodowe osoby świadczącej usługę opieki nad wizytami studyjnymi, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekracza limitu 276 godzin wskazanego w aktualnie obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, tj. obowiązujących na dzień złożenia protokołu odbioru pracy.

8. Limit zaangażowania zawodowego, o którym mowa w pkt 6, dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności:

a) w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym,

b) w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania –uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy).

c) W przypadku zatrudnienia w innych projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wykonawca będzie składać godzinową ewidencję czasu pracy w ramach wszystkich projektów.

d) Wykonanie zadań przez Wykonawcę jest potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.

9. Wykonawca oświadcza, że nie jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy w instytucjach odpowiedzialnych za realizację RPO WD tj. Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, lub w przypadku gdy jest zatrudniony na warunkach jw. wówczas nie zachodzi konflikt interesów (w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020) lub podwójne finansowanie.

10. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w zakresie spełnienia warunku, o którym mowa pkt.8,  Wykonawca pokryje Zamawiającemu w pełnej wysokości szkodę jaką ten w związku ww. sytuacją poniesie.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wymagania odnośnie kwalifikowalności wynagrodzenia Wykonawcy, które mogą ulec zmianie i muszą być zgodne ze statusem prawnym na dzień podpisania umowy.

12. Wykonawca zna Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i zobowiązuje się do ich stosowania.

13. Wykonawca poddanie się weryfikacji w procesie akredytacji systemu ekonomii społecznej.

14. Wykonawca zna obowiązujące Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i zobowiązuje się do ich stosowania.

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w przedmiocie rozeznania rynku

 1. Zamawiający powiadomi Oferenta, któremu udzieli zamówienia o terminie i miejscu zawarcia umowy, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 2. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oceny oferty zamówienia przez Oferenta (dyplomy, referencje itp.).
 3. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przedmiocie rozeznania rynku, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie przedmiotu zamówienia objętego rozeznaniem rynku.
 4. Oferent, którego propozycja usługi zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiocie rozeznania rynku, zobowiązuje się do podpisania umowy z Zamawiającym.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferentów do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień.
 6. Oferent zobowiązany zostanie do przedłożenia aktualnego portfolio na etapie podpisania umowy.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – Wykaz potwierdzający  spełnianie warunków udziału w postępowaniu
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zaangażowaniu w realizację projektów
 4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 

Skip to content