Data publikacji: 2 stycznia 2018 przez w Aktualności Statystyka: 2286 Views

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RR/9.4/OWES/01/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RR/9.4/OWES/01/2018

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul.  Kościuszki 25/1, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu dot. świadczenia usług w zakresie OPIEKI NAD  WIZYTAMI STUDYJNYMI dla uczestników projektu pn. „OWES dla subregionu jeleniogórskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie w przedmiocie rozeznania rynku prowadzone jest w trybie określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku, której przedmiotem jest świadczenie usługi, która dotyczy wszystkich zamówień prowadzonych w ramach w/w projektu, nie przekraczających wartości 50 tys. PLN netto, tj. bez  podatku od towarów i usług (VAT).

 

I. Zamawiający

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich (LSIO)

UL. Kościuszki 25/1

59-220 Legnica

NIP 691-230-91-96;        REGON 391048937;        KRS 0000190820

 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień jest:

Mirosław Jankowski

tel. 76 862 58 25;  e-mail: mirek@lsio.org.pl

 

II. Opis przedmiotu rozeznania rynku

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług po stronie:

 • lidera projektu tj. Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich

w zakresie OPIEKUNA 12 WIZYT STUDYJNYCH

dla uczestników projektu pn.OWES dla subregionu jeleniogórskiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od dnia podpisania umowy  do 30 maja 2019 r.

Zamawiający zamierza powierzyć opiekę nad wyjazdami studyjnymi jednej osobie / jednemu podmiotowi.

 

80400000 – 8 – usługi edukacji osób dorosłych oraz inne;

 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem rozeznania rynku jest OPIEKA NAD WIZYTAMI STUDYJNYMI, zgodnie z Regulamin świadczenia usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego prowadzonego przez Zamawiającego.

2) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia osobom trzecim w tym prowadzącym działalność gospodarczą OPIEKĘ NAD WIZYTAMI STUDYJNYMI – max do 12 wizyt.

3) Otwarty charakter projektu uniemożliwia określenie szczegółowo zakresu tematycznego wizyt studyjnych z zakresu ekonomii społecznej oraz dokładnego wymiaru godzinowego. Wsparcie musi odpowiadać na zindywidualizowane potrzeby i predyspozycje wynikające m.in. z zapotrzebowania zgłaszanego osobiście przez uczestników (powinien przy tym uwzględniać np. wiek, płeć czy stopień niepełnosprawności).

4) Wizyty studyjne muszą być dostosowane do tematyki zgłaszanej przez uczestników, w tym uwzględniać daną grupę społeczną np. przedstawicieli ngo czy np. jst.

5) Przekazywane treści muszą być przygotowane w sposób przełamujący stereotypy dotyczące płci/ niepełnosprawności.

6) Każdorazowo będzie stosowana ocena jakości wizyt studyjnych, a usługa wizyty musi być świadczona w oparciu o konspekt wizyty w tym: cel, liczbę godzin, charakterystykę uczestników wizyty oraz program,

 

IV. ZAKRES ZAMÓWIENIA

1. Zakres zamówienia obejmuje opiekę nad uczestnikami 12 wizyt studyjnych.

Zamawiający zamierza powierzyć opiekę nad wyjazdami studyjnymi jednej osobie / jednemu podmiotowi, zgodnie z poniższym zakresem:

1) Współpraca w Opracowaniu szczegółowego programu wyjazdu studyjnego zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego na podstawie zapotrzebowania wynikającego z regulaminu oraz potrzeb zgłaszanych przez uczestników projektu;

2) Pomoc w znalezieniu podmiotów, w których odbędą się wizyty studyjne;

3) Opieką nad grupą podczas całej wizyty studyjnej, w tym podczas:

a. podróży busem/autokarem;

b. pobytu grupy na miejscu wizyty (podmiotu goszczącego)

c. noclegów;

4) Animowanie czasu grupy w trakcie wizyty studyjnej.

5) Reagowanie na wszelkie zdarzenia sygnalizowane przez grupę uczestników, a dotyczące bezpośrednio wizyty studyjnej, które mogą mieć miejsce w trakcie tejże wizyty.

6) Stała współpraca opiekuna z podmiotem przygotowującym i przeprowadzającym wizyty studyjne wyłonionym w odrębnym postępowaniu;

7) Współpraca opiekuna z wyłonionym przez Zamawiającego podmiotem przygotowującym i przeprowadzającym wizytę w zakresie opracowania dokładnego programu wizyty.

8) Stały kontakt z liderami goszczących organizacji w celu poprawnej realizacji wizyty studyjnej.

9) Dbanie o skompletowanie dokumentacji związanej z organizacją wizyty studyjnej

10) Wynagrodzenie opiekuna wizyt studyjnych

2. Wymiar godzinowy wizyty studyjnej: Zakłada się, że zajęcia będą trwały 16 godzin szkoleniowych w ciągu dwóch dni wizyty studyjnej, co daje średnio 8 h dziennie. Zakłada się możliwość zmiany ilości godzin w danym dniu wizyty, co może wynikać m.in. z ilości odwiedzanych podmiotów danego dnia lub dostosowania do potrzeb uczestników projektu.

3. Wynagrodzenie płatne zgodnie z rzeczywistymi zrealizowanymi usługami, zgodnie z zakresem zamówienia, o którym mowa w III. Szczegółowy opis zamówienia.

4. Wizyty studyjne mogą się odbywać na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego i subregionu jeleniogórskiego.

5. Wizyty studyjne będą świadczone w okresie od dnia podpisania umowy do 30 maja 2019 r.

6. Na dzień zamieszczenia ogłoszenia Zamawiający nie jest w stanie określić ostatecznej liczby uczestników oraz zakresu merytorycznego wizyt studyjnych, z uwagi na specyfikę projektu, która zakłada stworzenie indywidualnej ścieżki wsparcia dla uczestników projektu oraz niemożności przewidzenia preferencji osób zgłaszających się do projektu.

7. Zamawiający w chwili obecnej nie jest w stanie oszacować ilości poszczególnych wizyt studyjnych w kontekście ich tematyki. Dlatego opiekun zobowiązany jest we współpracy z Zamawiającym do organizacji wizyt studyjnych o tematyce identycznej lub ca najmniej zbliżonej do tematyki wskazanej przez zamawiającego, zgodnie z oczekiwaniami grupy docelowej

8. Opiekun jest zobowiązany do współpracy z podmiotem wyłonionym przez Zamawiającego w celu przygotowania i przeprowadzenia wizyt studyjnych szczególnie w zakresie organizacyjnym tj.: organizacji przerw kawowych oraz lunchu w każdym z dni wizyty, noclegu, zakupu materiałów szkoleniowych/dydaktycznych na potrzeby realizacji wizyt studyjnych, rezerwacji sal wyposażonych w sprzęt niezbędny do profesjonalnego świadczenia usług – jeżeli dotyczy, m.in. w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

9. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompletowania dokumentacji związanej ze zrealizowanymi w ramach wizyt studyjnych zadaniami. Informacje na temat wymaganej dokumentacji zostaną uszczegółowione w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

1)  Zakres zamówienia może dotyczyć przeprowadzenia wizyt studyjnych min. w takich podmiotach jak np.:

a) spółdzielnia socjalna;

b) spółka non-profit;

c) organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą i będące PS zgodnie z definicją przedsiębiorstwa społecznego.

d) zakład aktywności zawodowej;

e) i inne;

2) oraz może dotyczyć przeprowadzenia wizyt studyjnych m.in. w takich obszarach tematycznej działalności jak np.:

a) usługi poligraficzne,

b) usługi księgowe;

c) usługi utrzymania porządku;

d) usługi hotelarskie i cateringowe;

e) usługi ekologiczne;

f) usług świadczone na rzecz osób niepełnosprawnych;

g) usługi turystyczne,

h) i inne.

10. Wizyty studyjne będą prowadzone w formie grupowej.

11. W ramach każdej wizyty studyjnej powinny się odbyć spotkania z podmiotami ekonomii społecznej.

12. Uczestnicy – to osoby z subregionu jeleniogórskiego, o statusie określonym Regulaminem świadczenia usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Jeleniogórskim. Mogą to być osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej oraz osoby reprezentujące instytucje, w tym samorządowe.

13. Jednostka rozliczeniowa usług wizyty studyjnej: 16 godzin dydaktycznych w ciągu dwóch dni przy założeniu, że godzina dydaktyczna to 60 minut (w tym 45 minut zajęć + 15 minut przerwy).

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru na każdym etapie realizacji zamówienia.

15. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia.

 

V. TERMIN REALIZACJI USŁUGI:

Od 01 lutego 2018 r. do 30 maja 2019 roku. Szczegółowe terminy organizacji wizyt studyjnych, zostaną ustalone z wybranym Wykonawcą/Wykonawcami.

 

VI. Ogólne OBOWIĄZKI WYKONAWCY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA:

 1. Organizacja i kompleksowa opieka nad uczestnikami wizyt studyjnych poprzez zapewnienie kadry opiekunów.
 2. Opracowanie materiałów oraz przekazanie ich na wizycie studyjnej każdemu uczestnikowi – jeżeli dotyczy i jeżeli materiały zostaną przekazane przez podmioty, w których wizyta się odbyła.
 3. Rzetelna i terminowa, zgodna z wymaganiami projektu realizacja przedmiotu umowy, w tym współpraca z podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie wizyt studyjnych wyłonionym przez Zamawiającego w zakresie prowadzenia dokumentacji, w szczególności opracowanie materiałów, list obecności, przeprowadzanie ankiet ewaluacyjnych usługi, współpraca w ramach monitoringu wizyt, przedstawianie Zamawiającemu potwierdzeń odbioru przez uczestników materiałów, z uwzględnieniem dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu prowadzenia.
 4. Niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mailem informacji o każdym uczestniku, który nie dotarł na wizytę studyjną.
 5. Przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej oryginalnej dokumentacji związanej z prowadzeniem wizyt, do 3 dni roboczych od zakończenia wizyty roboczej, a zeskanowanie dokumentacji np. potwierdzeń odbioru udzielonego wsparcia – na każde wezwanie Zamawiającego.
 6. Informowanie uczestników o współfinansowaniu wizyty studyjnej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oznaczenie miejsca odbywania wizyty materiałami promocyjno – informacyjnymi dostarczonymi przez Zmawiającego,
 7. Materiały dla uczestników powinny zostać oznaczone zgodnie z zasadami i wzorami oznaczania projektów realizowanych w ramach Programu, tj. „KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020”, dla każdego uczestnika projektu,
 8. Prawidłowa i efektywna realizacja powierzonych zadań,
 9. Zabezpieczenie przekazywanych danych osobowych, zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych,
 10. Archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją usługi w ramach projektu do 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu. Jednakże zastrzega się, iż termin ten może ulec automatycznemu przedłużeniu, które nie wymaga podpisania aneksu, w przypadku, gdy decyzję taką podejmie Instytucja Pośrednicząca, w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.
 11. Oferent zobowiązuje się dodatkowo do regularnych spotkań z zespołem projektu w siedzibie Zamawiającego.
 12. Zamawiający nie ponosi kosztów dojazdu do siedziby Zamawiającego. Czas spotkań z zespołem projektu nie wchodzi w zakres godzin przeznaczonych na wizyty.
 13. Wizyty studyjne będą świadczone w okresie od dnia podpisania umowy do 30 maja 2019 r.
 14. Wizyty studyjne będą świadczone na rzecz:
 • podmiotów ekonomii społecznej (PES) (w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa);
 • organizacji pozarządowych (NGO) planujących ekonomizację, pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne (PS);
 • osób fizycznych i osób prawnych, które planują założyć PES – w tym podmioty administracji publicznej (PAP), np. jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz kościelne osoby prawne;
 • otoczenia PES, w tym biznesu;
 • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w pierwszej kolejności wymagających aktywizacji społecznej, w tym os. bezrobotnych znajdujących się w III profilu, tj. oddalonych od rynku pracy (w odniesieniu do osób sprofilowanych przez powiatowe urzędy pracy PUP);
 • bezrobotnych z I i II profilu (w odniesieniu do osób sprofilowanych przez PUP);
 • osób zatrudnionych, które zgodnie z ustawą o spółdzielniach socjalnych mogą (nie więcej niż 50% założycieli) zakładać spółdzielnie socjalne, ale bez dotacji z OWES;
 • osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej;
 • osoby reprezentujące instytucje, w tym samorządowe.
 1. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za przeprowadzenie wizyty studyjnej na potrzeby uczestników projektu z uwzględnieniem dbałości o jak najwyższą jakość usług.
 2. Zamawiający zapewnia:

a) Współpracę z firmą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie 12 Wizyt studyjnych w zakresie organizacji m.in. ubezpieczenia NNW, 2 przerw kawowych oraz lunchu w każdym z dni wizyty, noclegu, zakupu materiałów szkoleniowych/dydaktycznych na potrzeby realizacji wizyt studyjnych, sal szkoleniowych wyposażonych w sprzęt niezbędny do profesjonalnego świadczenia usług (przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, pozbawioną barier architektonicznych),

 

VII. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów:

 1. Cena brutto 100 %

 

W kryterium cena zostanie zbadana wysokość ceny brutto za jedną godzinę opieki w trakcie wizyty studyjnej (przez wizytę studyjną należy rozumieć 16 h). Cena brutto musi zawierać wszystkie składniki wynagrodzenia, tj. w przypadku osoby fizycznej wszystkie składniki wynagrodzenia dot. pracownika i pracodawcy, a w innych przypadkach wynagrodzenie z uwzględnieniem podatku VAT.

 

VIII. Informacje na temat zakresu wykluczenia

Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

IX. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego), pod adresem:

 

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich,
ul. Kościuszki 25/1, 59-220 Legnica

 

do dnia 09.01.2018 r., do godz. 15.00

 

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferty niekompletne lub zawierające błędy nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

X. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.
 2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta.
 3. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

XI. Istotne postanowienia umowy

 1. Przewiduje się karę umowną w wysokości 25 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020,
 2. Przewiduje się karę umowną w wysokości 25 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie przestrzegania zapisów ww. wytycznych w zakresie maksymalnego łącznego zaangażowania zawodowego w realizacje projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym pozostałego zaangażowania zawodowego.
 3. Przewiduje się karę umowną w wysokości 25 % łącznego wynagrodzenia – w przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w ustalonym wymiarze godzin.
 4. Przewiduje się karę umowną w wysokości 25 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem.
 5. Przewiduje się karę umowną w wysokości 25 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględnienia dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych przez uczestników np. m.in., co do sposobu ich prowadzenia, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu dokumentacji oraz niepoinformowaniu o nieobecnościach.
 6. Zamawiający zastrzega sobie:
 7. możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 8. prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznie poniesionych strat, jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania działania Wykonawcy.
 9. możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym w szczególności: w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z umową. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy dla swej ważności wymaga dochowania formy pisemnej.
 10. przeniesienie pełni praw autorskich, praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji umowy, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 11. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku niewykonania usługi bez podania usprawiedliwionej przyczyny.
 12. W przypadku wyżej określonym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy.
 13. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

 

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w przedmiocie rozeznania rynku

 1. Zamawiający powiadomi Oferenta, któremu udzieli zamówienia o terminie i miejscu zawarcia umowy, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 2. Oferent, którego propozycja usługi zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiocie rozeznania rynku, zobowiązuje się do podpisania umowy z Zamawiającym.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferentów do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

 

———————————–

Miejscowość i data

———————————–

pieczęć firmowa Oferenta

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY

Do Zapytania ofertowego nr RR/9.4/OWES/01/2018

 

Przedmiot rozeznania rynku:

OPIEKUN NAD WIZYTAMI STUDYJNYMI dla uczestników projektu pt. ”OWES dla subregionu jeleniogórskiego realizowanego w ramach Osi           Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020            współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich (LSIO)

ul. Kościuszki 25/1

59-220 Legnica

 

2. Nazwa (nazwisko) i adres Wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Cena oferty :

cena netto za jedną godzinę wizyty studyjnej (60min)…………………………………………………. zł
(słownie:…………………………………………………………………………………………………………)

cena brutto za jedną godzinę wizyty studyjnej (60min)…………………………………………………. zł
(słownie:…………………………………………………………………………………………………………)

 

 1. Oświadczam, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
 2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Zapytaniem Ofertowym Zamawiającego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.
 3. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym przedmiotowego postępowania.
 4. Oświadczam, że zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.
 5. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu.
 6. Oświadczam, że w przypadku wyboru oferty uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą przez cały okres trwania umowy.
 7. Oświadczam, że uzyskałem/am wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
 8. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 

 

Data i podpis Oferenta

 

 

 

 

Skip to content