Animacja

Animacja to proces stymulowania aktywności społecznej i gospodarczej na poziomie lokalnym w celu rozwoju społeczności oraz promowania ekonomii społecznej. Usługi animacyjne realizowane są w różnych formach, mających na celu mobilizację społeczeństwa do wspólnego działania i tworzenia inicjatyw społecznych. Poniżej przedstawiono różne aspekty animacji oraz zadania pracowników realizujących usługi w tym obszarze.

Formy usług animacyjnych obejmują:

a) Spotkania animacyjne: organizacja spotkań z przedstawicielami różnych grup społecznych, sektorów lub regionów w celu wymiany doświadczeń i wspólnego definiowania potrzeb społeczności.

b) Diagnoza środowiska lokalnego: analiza lokalnego otoczenia pod kątem potencjału i potrzeb społeczności, co umożliwia skierowanie działań animacyjnych w odpowiednie obszary.

c) Budowanie partnerstw: formalne ustalenie zasad współpracy różnych stron w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inicjatyw społecznych.

d) Dialog obywatelski: zaangażowanie grup inicjatywnych w konsultacje społeczne na poziomie gmin/powiatów, aby uwzględnić różnorodne perspektywy i potrzeby społeczności.

e) Analiza zapotrzebowania na usługi społeczne: określenie potrzeb i potencjału społeczności w zakresie usług społecznych, co umożliwia skierowanie działań animacyjnych zgodnie z realnymi potrzebami.

f) Współpraca z samorządem lokalnym: włączenie się w procesy planowania strategicznego, szczególnie uwzględniającego ekonomię społeczną w rozwoju lokalnym.

Zadania pracowników realizujących usługi animacyjne obejmują:

a) Diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska: analiza możliwości i potrzeb społeczności lokalnej oraz przedsiębiorstw społecznych.

b) Inicjowanie spotkań i działań: tworzenie okazji do spotkań i współpracy pomiędzy różnymi podmiotami działającymi na danym obszarze.

c) Wspieranie powstawania grup i inicjatyw społecznych: pomaganie w formowaniu się przedsiębiorstw społecznych i grup inicjatywnych.

d) Zawiązywanie i rozwój partnerstw: budowanie sieci współpracy między różnymi podmiotami, w tym jednostkami samorządu terytorialnego.

e) Wspieranie PES/PS w przygotowywaniu narzędzi promocyjnych: pomaganie przedsiębiorstwom społecznym w promocji ich produktów i usług.

f) Animowanie dyskusji dotyczących ekonomii społecznej: stymulowanie dialogu na temat korzyści wynikających z rozwoju ekonomii społecznej.

g) Motywowanie do aktywności społeczno-gospodarczej: stałe zachęcanie do podejmowania działań ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej.

h) Wspieranie PES/PS w procesach rewitalizacji: udział w procesach przywracania życia i funkcji społeczności lokalnych.

i) Inicjowanie współpracy z sektorem biznesu: nawiązywanie kontaktów i współpraca z przedsiębiorstwami, również w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

j) Włączanie PES/PS w planowanie i realizację usług społecznych: udział w procesach planowania i świadczenia usług społecznych, także w formie zdeinstytucjonalizowanej.

OWES (Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej) pełni rolę koordynacyjną i informacyjną, tworząc grupy środowiskowe i inicjatywne oraz animując lokalne środowiska do współpracy i rozwoju ekonomii społecznej. Współpracuje również z różnymi instytucjami, takimi jak samorządy, ośrodki pracy czy centra społeczne, w celu efektywnego wspierania inicjatyw społecznych na danym obszarze.

Szczegółowy opis usług znajduje się w standardach OWES

Skip to content