DOWES

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W LEGNICY

http://lsio.org.pl/wp-admin/admin-ajax.php?action=imgedit-preview&_ajax_nonce=44d32036e0&postid=2317&rand=78958

DOWES tworzy Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego.

Dolnośląski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Legnicy powstał w odpowiedzi na:

  • potrzebę promocji ekonomii społecznej,
  • kompleksowego wsparcia w:
    • tworzeniu
    • i rozwoju istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

Cele szczegółowe DOWES:

1. Zwiększenie kompetencji Beneficjentów DOWES, pracujących w podmiotach ekonomii społecznej prowadzących swoją działalność na terenie województwa dolnośląskiego, współpracujących z nimi lub chcących założyć nowy podmiot ekonomii społecznej. Odbywać się po będzie poprzez dostarczenie im informacji i wiedzy w zakresie zakładania podmiotu ekonomii społecznej, zarządzania i finansowania ekonomii społecznej, a także zwiększenie ich umiejętności w ww. zakresach.

2. Ułatwienie podmiotom ekonomii społecznej województwa dolnośląskiego dostępu do zewnętrznego finansowania swojej działalności poprzez możliwość skorzystania ze wsparcia finansowego oraz doradztwa w tym zakresie.

3. Wzmocnienie współpracy podmiotów ekonomii społecznej województwa dolnośląskiego z ich otoczeniem instytucjonalnym, społecznym i gospodarczym.

4. Promocja sektora ekonomii społecznej jako instrumentu aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez realizację różnorodnych działań informacyjno-promocyjnych.

5. Podniesienie aktywności zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa dolnośląskiego, poprzez objęcie ich kompleksowym wparciem  DOWES.

REALIZUJEMY 2 PROJEKTY W RAMACH RPO WD 2014-2020
(więcej informacji o projektach i realizowanych w ich ramach działaniach pod poniższymi linkami)

OWES DLA SUBREGIONU JELENIOGÓRSKIEGO

LEGNICKO-GŁOGOWSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Skip to content