Recent Posts

Ogłaszamy nabór dokumentów zgłoszeniowych do projektu „Rozwiń skrzydła – dotacje dla młodych”. Zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu, na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem rekrutacji udostępniamy Państwu Regulamin rekrutacji uczestników oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego wraz z załącznikami. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne dostępne pod linkiem: http://lsio.org.pl/rozwin-skrzydla-dotacje-dla-mlodych/ Termin, od którego można składać formularze rekrutacyjne:29 czerwiec 2021 r., godz. 0:01 Termin, do którego można składać formularze rekrutacyjne:16 lipiec 2021 r., godz. 23:59 Formularze należy złożyć w biurze projektu:Biuro Projektu w LegnicyLegnickieCzytaj dalej

Data publikacji: 16 czerwca, 2021przez Katarzynaw Aktualności

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE W RAMACH RR/LSIO/POWER/L/1/2021

Szanowni Państwo, W imieniu Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich realizatora  „ projektu „Rozwiń Skrzydła- dotacje dla młodych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wspieranie osób młodych na regionalnym rynku pracy zamieszczamy poniżej zawiadomienie o wyborze w sprawie nr RR/LSIO/POWER/L/1/2021. Zawiadomienie o wyborze – TUTAJ. Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw ObywatelskichCzytaj dalej
W związku z realizacją  partnerskiego projektu „Rozwiń Skrzydła – dotacje dla młodych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszam do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku, której przedmiotem jest świadczenie usług doradcy zawodowego (kod CPV: 85312320-8 usługi doradztwa; 79414000-9 – usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi; 79634000-7 – usługiCzytaj dalej
Rusza VII nabór wniosków do Programu Dolnośląskie Małe Granty!Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną? Skorzystaj z grantu w wysokości do 5000 zł na działania grup nieformalnych z Dolnego Śląska! Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych – Realizator Programu Dolnośląskie Małe Granty ogłasza nabór wniosków dla grup nieformalnych, na granty finansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Aktualna edycja w szczególności poświęcona jest działaniom ekologicznym! Granty można przeznaczyć na realizację projektów w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:· podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;· działalności na rzeczCzytaj dalej

Data publikacji: 30 kwietnia, 2021przez Katarzynaw Aktualności

Animator/animatorka lokalna [OFERTA PRACY]

Poszukujemy animatora/animatorkę lokalną do pracy w Dolnośląskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Legnicy przy projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Czym zajmuje się animator/animatorka? Do jego/jej obowiązków należy m.in.:• inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze,• zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy podmiotów w celu rozwoju podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS),• inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie PES,• diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska,• wymianą informacji nt. zmieniających się przepisów prawa dotyczącychCzytaj dalej

Data publikacji: 9 lutego, 2021przez Katarzynaw Aktualności

Dotacje dla młodych!

Głównym celem Projektu jest zwiększanie aktywności zawodowych osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy na obszarze województwa dolnośląskiego. Projekt obejmie wyłącznie osoby bierne zawodowe lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19, i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostały poza rynkiem pracy. Projekt zakłada realizację kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dzięki realizacji wsparcia Projekt przyczyni się do powstania 40  miejsc pracy. TERMINY NABORU UCZESTNIKÓW JUŻ WKRÓTCE !!!Czytaj dalej

Data publikacji: 7 stycznia, 2021przez Katarzynaw Aktualności

Zostań naszym edukatorem [OFERTA PRACY]

Poszukujemy edukatora/edukatorki do pracy w Dolnośląskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Legnicy przy projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Czym zajmuje się edukator/edukatorka? Do jego/jej obowiązków należy m.in.: • wsparcie grup zainteresowanych utworzeniem podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS), jak i istniejących PES na etapie animacji• badanie potencjału PES i jego rozwój• sieciowanie PES i promowanie współpracy z innymi grupami, podmiotami, a także instytucjami w subregionie legnicko – głogowskim• tworzenie środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej, w tym poprzez działania o charakterze edukacyjnym,• współpracaCzytaj dalej

Data publikacji: 7 stycznia, 2021przez Katarzynaw Aktualności

Zostań naszym animatorem [OFERTA PRACY]

Poszukujemy dwóch animatorów lokalnych/animatorek lokalnych do pracy w Dolnośląskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Legnicy przy projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Czym zajmuje się animator/animatorka? Do jego/jej obowiązków należy m.in.:• inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze,• zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy podmiotów w celu rozwoju podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS),• inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie PES,• diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska,• wymianą informacji nt. zmieniających się przepisówCzytaj dalej
Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, działając w ramach zawartego Partnerstwa, zamieszcza poniżej zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie zapytania ofertowego nr ZO/9.4_OWES_JG/03/2020. Zawiadomienie do pobrania TUTAJ. Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw ObywatelskichCzytaj dalej
Informujemy, iż w zapytaniu ofertowym nr ZO/9.4_OWES_JG/03/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. nastąpiła zmiana treści ogłoszenia, tj.:W rozdziale VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY w pkt 1. ppkt 1) podstawę prawną: art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz 1843) zastępuje się: art. 24 ust 5 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. pozCzytaj dalej