Data publikacji: 17 listopada 2022 przez w Aktualności Statystyka: 701 Views

Przyznawanie statusu przedsiębiorstwa społecznego przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu ogłosił na swojej stronie dokumenty dotyczące nadania statusu przedsiębiorstwa społecznego.

O status przedsiębiorstwa społecznego (PS) mogą się ubiegać:
podmioty ekonomii społecznej, przez które należy rozumieć:
– spółdzielnia socjalna,
– spółdzielnia pracy, w tym spółdzielnię inwalidów i spółdzielnię niewidomych oraz spółdzielnię produkcji rolnej,
– organizacje pozarządowe (stowarzyszenie, fundacja, związek stowarzyszeń) , o której mowa w art. 3 ust 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem: partii politycznych, europejskich partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne i europejskie fundacje polityczne,
– podmiot, o którym mowa w art. 3 ust 3 pkt 1, 2 lub 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: kościelne osoby prawne, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne, spółki z o.o. i kluby sportowe działające w formie spółek, o ile nie działają one w celu osiągnięcia zysku (spółki non profit),
albo
jednostki tworzącej podmiot ekonomii społecznej, tj. podmiotu, który utworzył i prowadzi podmiot reintegracyjny: warsztat terapii zajęciowej (WTZ), zakład aktywności zawodowej (ZAZ), centrum integracji społecznej (CIS) lub klub integracji społecznej (KIS).

Pozostałe informacje, wzór wniosku i instrukcja jego wypełniania wraz z listą sprawdzającą, która pozwoli skompletować wszystkie wymagane dokumenty znajduje się na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Link do dokumentów: https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/polityka-spoleczna/18491,Przyznanie-statusu-przedsiebiorstwa-spolecznego.html

Skip to content