Reintegracja

Reintegracja społeczno-zawodowa to proces, który ma na celu wsparcie osób, które miały problemy z dostosowaniem się do społeczeństwa lub rynku pracy, często z powodu różnych czynników, takich jak kryzysy osobiste, choroby psychiczne, kary więzienia, bezrobocie długotrwałe, czy też uzależnienia. Proces ten ma na celu umożliwienie im ponownego włączenia się w społeczeństwo poprzez aktywność zawodową i społeczną.

Reintegracja społeczno-zawodowa obejmuje szeroki zakres działań, które mają na celu przywrócenie osobom dotkniętym trudnościami społecznymi i zawodowymi ich miejsca w społeczeństwie.

Tworzenie i realizacja Indywidualnych Planów Reintegracji (IPR) to podejście stosowane w procesie reintegracji społeczno-zawodowej, które zakłada opracowanie spersonalizowanego planu działań dla konkretnej osoby przechodzącej przez ten proces. Indywidualne Plany Reintegracji są dostosowane do indywidualnych potrzeb, umiejętności, celów i sytuacji życiowej danej osoby, aby zapewnić jej skuteczną reintegrację społeczną i zawodową.

Tworzenia i realizacji indywidualnych planów reintegracji (IPR):.

 1. Współpracy i wspierania liderów PS we wdrażaniu i realizacji IPR pracowników PS.
  • pomoc w określeniu sytuacji społecznej i zawodowej osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym w celu opracowania IPR,
  • finansowanie działań wynikających z indywidualnych potrzeb pracowników PS zawartych w IPR (w tym m.in. rozwój kompetencji),
  • budowanie porozumień pomiędzy podmiotami zatrudnienia socjalnego (PZS) i PS w celu powierzania lub zakupu usług stanowiących część reintegracji społecznej i zawodowej realizowanej przez pracownika PS w ramach IPR,
  • współpraca z PZS w celu wypracowania ścieżki wsparcia, w wyniku której uczestnicy PZS zostaną zatrudnieni w PS.
 2. Prowadzenia konsultacji indywidualnych z PS zarówno z pracownikami jak i liderami.
 3. Organizowania spotkań w celu wymiany doświadczeń pomiędzy osobami zarządzającymi PS na temat prowadzonej w nich reintegracji społecznej i zawodowej lub wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności dotyczących reintegracji społecznej i zawodowej.
 4. Organizowania spotkań integracyjnych oraz wyjść reintegracyjnych zespołów pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym w PS.

Skip to content