Data publikacji: 5 lipca 2021 przez w Aktualności Statystyka: 1431 Views

„Rozwiń Skrzydła – dotacje dla młodych” – FAQ najczęściej zadawane pytania

W związku z realizacją projektu „Rozwiń skrzydła – dotacje dla młodych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, przedstawiamy poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

1. Jakie dokumenty należy dostarczyć, by wziąć udział w rekrutacji do projektu?

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu „Rozwiń skrzydła – dotacje dla młodych”, należy dostarczyć osobiście do biura projektu lub drogą elektroniczną wyłącznie formularz rekrutacyjny. To jedyny dokument wymagany na pierwszym etapie rekrutacji.

Należy jednak pamiętać, że po pozytywnej ocenie merytorycznej formularza rekrutacyjnego i przed spotkaniem z doradcą zawodowym, wymagane jest, by dostarczyć dokumenty potwierdzające kwalifikowalność do projektu, tj.:
a) w przypadku osób z niepełnosprawnościami uwierzytelniona przez kandydata/tkę kserokopia dokumentu potwierdzającego status osoby z niepełnosprawnościami:
w przypadku osób niepełnosprawnych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będzie to:
✓ orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 wspomnianej ustawy
lub
✓ orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
✓ orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,
lub
w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego:
✓ orzeczenie o niepełnosprawności,
lub
✓ inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia, taki jak orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia o stanie zdrowia;

b) W przypadku osób bezrobotnych i biernych zawodowo:
– kopia świadectwa pracy lub umowy cywilno-prawnej / wyciąg z CEIDG lub KRS,
– oświadczenie, że po 1 marca 2020 r. straciła zatrudnienie i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawała poza rynkiem pracy,
– zaświadczenie z ZUS o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo.

c) w przypadku osób, które uczą się na terenie Dolnego Śląska, a nie zamieszkują:
– zaświadczenie z placówki oświatowej, potwierdzające fakt uczenia się na terenie woj. dolnośląskiego.

2. W przypadku złożenia formularza rekrutacyjnego drogą elektroniczną – kiedy muszę dostarczyć oryginały dokumentów?

Oryginałów formularzy rekrutacyjnych będziemy wymagać na etapie uzupełnień. Sugerujemy, by oryginały dokumentów składać już na etapie rekrutacji – dzięki temu zaoszczędzą Państwo czas.

3. W jaki sposób mogę uzyskać zaświadczenie z ZUS o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo?

Zaświadczenie możliwe jest do uzyskania na dwa sposoby:
a) poprzez wypełnienie wniosku do ZUS o wydanie zaświadczenia. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia do ZUS (druk US-7) stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu, wzór zaświadczenia z ZUS potwierdzający status osoby jako bezrobotnej lub biernej zawodowo stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu,
b) poprzez wygenerowanie z konta ubezpieczonego na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Wydruk taki powinien obejmować przynajmniej informacje o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej przez uczestnika.

Zaświadczenie powinni nam Państwo przedstawić przed rozpoczęciem szkoleń, tj. po pozytywnej ocenie merytorycznej formularza rekrutacyjnego i przed spotkaniem z doradcą zawodowym.

4. W jakim formacie należy złożyć formularz drogą elektroniczną?

Dokumenty rekrutacyjne drogą elektroniczną można przesłać na dwa sposoby:
– e-mailem opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
– jeśli nie macie Państwo podpisu elektronicznego, dokumenty rekrutacyjne można przesyłać również w formie skanów e-mailem (dokumenty muszą być zabezpieczone hasłem i w spakowanym pliku. Hasło należy przesłać w osobnym e-mailu).

Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu przed przystąpieniem do pierwszej formy wsparcia (więcej szczegółów w pkt. 1).
Dopuszcza się przesłanie formularza rekrutacyjnego w formacie „word” (doc/docx), plikach open office czy pdf edytowalny. Zapisanie formularza w innym formacie, np. jpg, uznane  zostanie za błąd formalny.

Część B Formularza rekrutacyjnego nie może zwierać więcej niż 10 000 znaków.
Prosimy pamiętać, że nie wolno ingerować w układ formularza ani usuwać z niego żadnych treści. W oświadczeniach należy dokonać skreślenia niepotrzebnego (a nie usuwać tekst).

Jeśli będą mieli Państwo dodatkowe pytania bądź trudności, prosimy o telefon:
– Lider Projektu, Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich – 570 448 622,
– Parter Projektu, Grupa Wspierania Biznesu Sp. z o.o. – 71 727 80 52.

Poniżej linki do programów potrzebnych do spakowania plików:
https://7-zip.org.pl/
https://www.winrar.pl/winrar/pobierz

5. Czy osoba przebywająca na urlopie wychowawczym lub macierzyńskim może być uczestnikiem projektu?

Uczestnikiem projektu może być osoba, która nie pobiera świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. Taka sytuacja ma miejsce w momencie, gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona, nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bezrobotną.

Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), jest uznawana za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Taka sytuacja ma miejsce w momencie, gdy np. osoba bierna zawodowo urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona, nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana jako bezrobotna, wówczas zgodnie z definicją należy wykazać ją jako osobę bezrobotną.

6. Czy istnieje warunek, jak długo i na jaką część etatu powinna być zatrudniona osoba, która straciła pracę i ubiega się o udział w projekcie?

Nie, uczestnik musi spełnić jedynie warunek utraty pracy po 1 marca 2020.

7. Czy osoba, która w roku naboru do projektu kończy 30 lat może być uczestnikiem projektu?

Jako osobę w wieku poniżej 30 lat rozumiemy taką, która nie ukończyła 30. roku życia (tj. do dnia poprzedzającego dzień 30. urodzin). Należy pamiętać, że uczestnikiem projektu może być osoba, która na dzień przystąpienia do pierwszej formy wsparcia, tj. szkolenia, nie ukończyła 30 lat.
Osoby, które na dzień rekrutacji nie ukończyły 30 lat, a w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie (czyli udziału w szkoleniu) już tak, nie kwalifikują się.

8. Czy uczestnikiem projektu może być osoba, która sama zrezygnowała z pracy?

Nie. Uczestnikami projektu mogą zostać jedynie osoby, które straciły zatrudnienie, tj. zostały zwolnione z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, osoby, którym ustała umowa lub z którymi rozwiązano umowę za porozumieniem stron.
Potwierdzeniem utraty pracy jest świadectwo pracy, a w przypadku osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne – kopia takiej umowy oraz stosowne oświadczenie zawarte w formularzu rekrutacyjnym.

9. Czy osoby uczące się mogą być uczestnikami projektu, a jeśli tak, to jakiego typu nauka podjęta przez potencjalnego uczestnika jest dopuszczalna?

Osoby uczące się mogą być uczestnikami projektu bez względu na tryb nauki (stacjonarna, dzienna, wieczorowa, zaoczna itp.) – o ile spełnią inne warunki pozwalające przyjąć je do projektu, np. osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa dolnośląskiego.
Uczestnik projektu nie może być wtedy objęty ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-6, 8, 10-20 i 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ponieważ w tym przypadku będzie traktowany jako osoba pracująca.

10. W jakim powiecie muszę mieszkać, by wziąć udział w projekcie?

Lider Projektu, czyli Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich rekrutuje osoby z powiatów: Legnica, głogowski, górowski, legnicki, lubiński, polkowicki.
Partner Projektu, tj. Grupa Wspierania Biznesu Sp. z o.o., rekrutuje osoby, które pochodzą z następujących powiatów: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski.

11. Na liście osób kwalifikujących się do udziału w projekcie nie ma mojego powiatu. Co mogę zrobić?

Proszę zorientować się, czy nie ma innego projektu, oferującego dotacje na rozpoczęcie własnej działalności, który umożliwia udział w projekcie osobom z Państwa powiatu.
Jednym z nich może być projekt „Własna firma – własne miejsce pracy”, który pozwala na udział w projekcie mieszkańcom powiatów: oleśnicki, oławski, trzebnicki, średzki, wrocławski, wołowski, milicki, m. Wrocław, dzierżoniowski, wałbrzyski, m. Wałbrzych, świdnicki, kłodzki, strzeliński, ząbkowicki, bolesławiecki, jaworski, karkonoski, m. Jelenia Góra, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski.

12. Czy ze wsparcia pomostowego jest możliwość opłacania sprzętu do prowadzenia działalności wziętego w raty/leasing?

Tak.

13. Czy przy pomocy wsparcia pomostowego można zatrudniać i płacić wynagrodzenie pracownika?

Tak.

14. Czy osoba spełniająca wszystkie kryteria udziału w projekcie prowadząca działalność nierejestrową może przystąpić do projektu?

Tak. Definicja działalności gospodarczej określona jest w § 1 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu oraz Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Zgodnie z tą definicją wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej może zostać także przyznane uczestnikowi projektu prowadzącemu wcześniej działalność zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, który jednocześnie spełnia pozostałe warunki udziału w projekcie. Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, działalności gospodarczej nie stanowi działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

W związku z powyższym osoba, która prowadziła działalność gospodarczą nierejestrową i nie posiadała wpisu do CEIDG i KRS nie wpisuje się w definicję przedsiębiorcy. Tym samym prowadzenie niezarejestrowanej działalności gospodarczej przed przystąpieniem do projektu co prawda nie wyklucza z udziału w projekcie, ale zaprzestanie prowadzenia tego typu działalności, z uwagi na jej niesformalizowany charakter, nie oznacza zamknięcia działalności w myśl zapisów, że: „Osoba, która utraciła zatrudnienia po 1 marca 2020 to (…)” to osoba, która prowadziła działalność gospodarczą i zamknęła ją po 1 marca 2020 r. oraz do dnia przystąpienia do projektu pozostawała poza rynkiem pracy. Tym samym osoba taka musi spełniać pozostałe warunki uczestnictwa w projekcie, w tym dotyczące utraty pracy po 1 marca 2020 roku.

15. Czy w ramach wsparcia pomostowego można rozliczać koszty paliwa?

Tak.

16. Czy student studiów stacjonarnych może przystąpić do projektu?

Tak, student studiów stacjonarnych może być uczestnikiem projektu jeśli spełnia wszystkie warunki grupy docelowej, w tym utracił zatrudnienie po 1 marca 2020 roku i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawał poza rynkiem pracy.

Skip to content