Rozwiń Skrzydła – dotacje dla młodych

Projekt „Rozwiń Skrzydła-dotacje dla młodych!” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt „Rozwiń Skrzydła-dotacje dla młodych!” ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez udzielnie wsparcia szkoleniowego, finansowego (w postaci dotacji) i pomostowego dla osób do 30 roku życia w okresie od 01.02.2021 r. do 31.01.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 2 056 589,90 zł
Wartość dofinansowania: 2 031 060,40 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 733 293,97 zł

Cel projektu
Utworzenie i utrzymanie przez min 12 m-cy 40 nowych przedsiębiorstw na terenie woj. dolnośląskiego , których właścicielami będą kobiety i mężczyźni w wieku 18-29 lat bierni zawodowo lub bezrobotni niezarejestrowani w urzędzie pracy, którzy utracili zatrudnienie po 1 marca 2020 roku.

Projekt przyczyni się do:
– promowania postaw przedsiębiorczych wśród grup osób młodych, które w skutek pandemii utraciły zatrudnienie;
– wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w województwie dolnośląskim, co przekłada się na poprawę poziomu życia mieszkańców.

W projekcie udział weźmie 44 osób, a 40 z nich otrzyma dofinansowanie.
Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, Lider Projektu, jest odpowiedzialny jest za rekrutację uczestników z subregionu legnicko – głogowskiego oraz jeleniogórskiego.

Grupa docelowa
Uczestnikami projektu będą 44 osoby (w tym 26 kobiet i 18 mężczyzn) zamieszkałe lub uczące się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie Dolnego Śląska, które spełniają łącznie następujące kryteria:
1. wiek 18-29 lat
2. osoba bierna zawodowo lub osoba bezrobotna niezarejestrowana w Urzędzie Pracy
3. osoba która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020r. i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawała poza rynkiem pracy:, tj:
– była zatrudniona w ramach stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej i straciła zatrudnienie po 1 marca 2020r.
– prowadziła działalność gospodarczą i zamknęła ją po 1 marca 2020 r.
– do dnia przystąpienia do projektu pozostawała poza rynkiem pracy.

Dodatkowe punkty w ramach rekrutacji otrzymają osoby:
– zamieszkujące (w rozumieniu przepisów KC) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze: Bielawa, Bolesławiec, Dzierżoniów, Głogów, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kłodzko, Legnica, Lubań, Lubin, Nowa Ruda, Oleśnica, Oława, Polkowice, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec, Złotoryja – 6 pkt
– kobiety – 5 pkt
– posiadające min. jedno dziecko do 6 roku życia – 4 pkt
osoby z niepełnosprawnością – 3 pkt

Dodatkowe punkty przyznawane będą dopiero na etapie wyłaniania uczestników projektu.

Dostępne formy wsparcia
1. Badanie predyspozycji
Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym ma na celu określenie predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej, zaprezentowanie pomysłu biznesowego oraz wydanie opinii doradcy. Czas trwania: 2h/os.
2.  Wsparcie szkoleniowe
Szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, o tematyce:
– działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych;
– księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS;
– reklama i inne działania promocyjne;
– inne źródła finansowania Działalności Gospodarczej;
– sporządzanie Biznes planu i jego realizacja;
– negocjacje biznesowe;
– pozyskanie i obsługa klienta;
– radzenie sobie ze stresem i konfliktem;
– inne tematy wg potrzeb.
Czas trwania: 60 godzin dydaktycznych
3. Wsparcie finansowe
– Finansowe wsparcie na otworzenie działalności – dotacja
Wsparcie finansowe w wysokości do 23 050,00 zł dla osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na podstawie opracowanych biznesplanów, najwyżej ocenionych przez Ekspertów Niezależnych. Działalność gospodarcza musi zostać zarejestrowana na terenie województwa dolnośląskiego i być prowadzona przez minimum 12 miesięcy.
– Finansowe wsparcie pomostowe
Wypłacane comiesięcznie w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w wysokości 2 600,00 zł / m-c dla osób które otrzymały wsparcie, przyznane na złożony Wniosek Uczestnika Projektu, udzielane po podpisaniu umów. Przeznaczenie: pokrycie bieżących opłat (wyłącznie w kwocie netto, tj. bez VAT) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym kosztów ZUS.

DOKUMENTY DO POBRANIA

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA
Regulamin rekrutacji uczestników projektu – WERSJA OBOWIĄZUJĄCA od 01.07.2022
Regulamin rekrutacji uczestników projektu – WERSJA ARCHIWALNA
Regulamin rekrutacji uczestników projektu – WERSJA ARCHIWALNA
Regulamin rekrutacji uczestników projektu – WERSJA ARCHIWALNA
Zał, 1 Formularz rekrutacyjny WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
Zał. 1 Formularz rekrutacyjny – WERSJA ARCHIWALNA
Zał. 2 Karta oceny formalnej WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
Zał. 2 Karta oceny formalnej – WERSJA ARCHIWALNA
Zał. 3 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego
Zał. 4 Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych
Zał. 5 Karta oceny predyspozycji kandydata
Zał. 6 Karta wyniku oceny
Zał. 7 Opis sektorów wykluczonych
Zał. 8 Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia do ZUS
Zał. 9 Wzór zaświadczenia z ZUS
Zał. 10 Wzór umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowego
WERSJA OBOWIĄZUJĄCA od 01.07.2022
Zał. 10 Wzór umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowego – WERSJA ARCHIWALNA
Zał. 10 Wzór umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowego – WERSJA ARCHIWALNA
Zał. 11 Oświadczenie uczestnika projektuWERSJA OBOWIĄZUJĄCA
Zał. 11 Oświadczenie uczestnika projektu – WERSJA ARCHIWALNA
Klauzula informacyjna – WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
Klauzula informacyjna – WERSJA ARCHIWALNA

DOKUMENTACJA DOTACYJNA
Regulamin przyznawania środków – WERSJA OBOWIĄZUJĄCA od 01.07.2022
Regulamin przyznawania środków – WERSJA ARCHIWALNA
Regulamin przyznawania środków – WERSJA ARCHIWALNA
Regulamin przyznawania środków – WERSJA ARCHIWALNA
Zał. 1 Biznesplan
Zał. 2 Karta oceny formalnej biznesplanu
Zał. 3 do UOUWF Oświadczenie potwierdzające aktualność przedstawionych danych dotyczących otrzymanej pomocy de minimis

Zał. 3 Standardy oceny biznesplanów – WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
Zał. 3 Standard oceny biznesplanów – WERSJA ARCHIWALNA
– Zał. 4 do UOUWF Oświadczenie o posiadanym numerze rachunku bankowego
Zał. 4 Karta oceny merytorycznej biznesplanu

Zał. 5 Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego – WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
Zał. 5 Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego – WERSJA ARCHIWALNA
Zał. 6 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
Zał. 6 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego – WERSJA ARCHIWALNA
Zał. 7 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de mini WERSJA OBOWIĄZUJĄCA od 01.07.2022
Zał. 7 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – WERSJA ARCHIWALNA
Zał. 8 Oświadczenie o nieotrzymaniu
WERSJA OBOWIĄZUJĄCA od 01.07.2022
Zał. 8 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis – WERSJA ARCHIWALNA
Zał. 9 Formularz informacji niezbędnych do przyznania pomocy de minimis
Zał. 10 do UOUWF Deklaracja wystawcy weksla in blanco – lider
Zał. 10 Zestawienie planowanych wydatków w ramach wsparcia pomostowego
Zał. 10a do UOUWF Deklaracja wystawcy weksla in blanco – partner
Zał. 11 do UOUFWP Deklaracja wystawcy weksla in blanco – lider
Zał. 11 do UOUWF Weksel
Zał. 11 Oświadczenie dla osób z niepełnosprawnościami
Zał. 11a do UOUFWP Deklaracja wystawcy weksla in blanco – partner

Zał. 12 do UOUFWP Deklaracja wekslowa poręczyciela wekslowego – lider WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
Zał. 12 do UOUFWP Deklaracja wekslowa poręczyciela wekslowego – lider – WERSJA ARCHIWALNA
Zał. 12 do UOUWF Deklaracja wekslowa poręczyciela wekslowego WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
Zał. 12 do UOUWF Deklaracja wekslowa poręczyciela wekslowego – WERSJA ARCHIWALNA
Zał. 12 Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
Zał. 12a do UOUFWP Deklaracja wekslowa poręczyciela wekslowego – partner
Zał. 12a do UOUWF Deklaracja wekslowa poręczyciela wekslowego – partner
Zał. 13 do UOUFWP Weksel

– Zał. 13 Karta weryfikacji merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
Zał. 13 Karta weryfikacji merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego – WERSJA ARCHIWALNA
Zał. 14 Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego – WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
Zał. 14 Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego – WERSJA ARCHIWALNA
Zał. 14 Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego – WERSJA ARCHIWALNA
Zał. 15 Wzór rozliczenia wsparcia pomostowego – WERSJA OBOWIĄZUJĄCA od 01.07.2022
Zał. 15 Wzór rozliczenia wsparcia pomostowego – WERSJA ARCHIWALNA
Zał. 16 Oświadczenie uczestnika projektu o braku podwójnego finansowania
Zał. 17 Oświadczenie dotyczące wyboru jednej ze wskazanych form zabezpieczenia

Zał. 18 Oświadczenie poręczyciela – WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
Zał. 18 Oświadczenie poręczyciela – WERSJA ARCHIWALNA
Zał. 19 Oświadczenie współmałżonka poręczyciela o wyrażeniu zgody na poręczenie – WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
Zał. 19 Oświadczenie współmałżonka poręczyciela o wyrażeniu zgody na poręczenie – WERSJA ARCHIWALNA
Zał. 20 Oświadczenie poręczyciela o wspólności majątkowej
Zał. 21 Oświadczenie współmałżonka uczestnika projektu – WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
Zał. 21 Oświadczenie współmałżonka uczestnika projektu – WERSJA ARCHIWALNA
Zał. 22 Oświadczenie uczestnika projektu o zniesieniu lub nieistnieniu wspólności majątkowej małżeńskiej
Zał. 23 Zaświadczenie pracodawcy
Zał. a do BP potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej
Zał. d do BP Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu
Zał. f do BP oświadczenia – WERSJA OBOWIĄZUJĄCA

Zał. f do BP oświadczenia – WERSJA ARCHIWALNA

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają:
Biuro Projektu w Legnicy
Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
ul. Roosevelta 23/1, 59-220 Legnica
tel. 570 448 622
Biuro Projektu we Wrocławiu
Grupa Wspierania Biznesu Sp. z o.o.
Wyspa Słodowa 7, budynek Concordia Design, 50-266 Wrocław
tel. 71 727 80 52

Harmonogram udzielania form wsparcia – sierpień 2021
Harmonogram udzielania form wsparcia – wrzesień 2021
Harmonogram udzielania form wsparcia – październik 2021
Harmonogram udzielania form wsparcia – kwiecień 2022
Harmonogram udzielania form wsparcia – maj 2022
Harmonogram udzielania form wsparcia – czerwiec 2022
Harmonogram udzielania form wsparcia – lipiec 2022


Skip to content