Rozwiń Skrzydła – dotacje dla młodych

Cel projektu
Głównym celem Projektu jest zwiększanie aktywności zawodowych osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy na obszarze województwa dolnośląskiego. Projekt obejmie wyłącznie osoby bierne zawodowe lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19, i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostały poza rynkiem pracy. Projekt zakłada realizację kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dzięki realizacji wsparcia Projekt przyczyni się do powstania 40  miejsc pracy.

Grupa docelowa
Uczestnikami projektu będą 44 osoby (w tym 26 kobiet i 18 mężczyzn) z woj. dolnośląskiego, z subregionów legnicko-głogowskiego ( 22 osoby) i wrocławskiego (22 osoby), zamieszkałe lub uczące się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w powiatach: miasto Legnica, głogowskim, górowskim, legnickim, lubińskim, polkowickim, milickim, oleśnickim, oławskim, strzelińskim, średzkim, trzebnickim, wołowskim, wrocławskim, które spełniają łącznie następujące kryteria:
1. wiek 18-29 lat
2. osoba bierna zawodowo lub osoba bezrobotna niezarejestrowana w Urzędzie Pracy
3. osoba która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020r. i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawała poza rynkiem pracy:, tj:
– była zatrudniona w ramach stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej i straciła zatrudnienie po 1 marca 2020r.
– prowadziła działalność gospodarczą i zamknęła ją po 1 marca 2020 r.
– do dnia przystąpienia do projektu pozostawała poza rynkiem pracy.

Dodatkowe punkty w ramach rekrutacji otrzymają osoby:
– zamieszkujące (w rozumieniu przepisów KC) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze: Głogów, Legnica, Oleśnica, Oława, Polkowice – 6 pkt
– kobiety – 5 pkt
– posiadające min. jedno dziecko do 6 roku życia – 4 pkt
osoby z niepełnosprawnością – 3 pkt

Dodatkowe punkty przyznawane będą dopiero na etapie wyłaniania uczestników projektu. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany liczby osób w poszczególnych subregionach, które zostaną zrekrutowane do projektu w przypadku braku odpowiedniej liczby kandydatów spełniających w/w kryteria.

Dostępne formy wsparcia
1. Badanie predyspozycji
Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym ma na celu określenie predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej, zaprezentowanie pomysłu biznesowego oraz wydanie opinii doradcy. Czas trwania: 2h/os.
2.  Wsparcie szkoleniowe
Szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, o tematyce:
– działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych;
– księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS;
– reklama i inne działania promocyjne;
– inne źródła finansowania Działalności Gospodarczej;
– sporządzanie Biznes planu i jego realizacja;
– negocjacje biznesowe;
– pozyskanie i obsługa klienta;
– radzenie sobie ze stresem i konfliktem;
– inne tematy wg potrzeb.
Czas trwania: 60 godzin dydaktycznych
3. Wsparcie finansowe
– Finansowe wsparcie na otworzenie działalności – dotacja
Wsparcie finansowe w wysokości do 23 050,00 zł dla osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na podstawie opracowanych na okres 12 miesięcy biznes planów, najwyżej ocenionych przez Komisję Oceny Wniosków. Działalność gospodarcza musi zostać zarejestrowana na terenie województwa dolnośląskiego i być prowadzona minimum 12 miesięcy.
– Finansowe wsparcie pomostowe
Wypłacane comiesięcznie przez 6 miesięcy do 2 600,00 zł / m-c dla osób które otrzymały wsparcie, przyznane na złożony Wniosek Uczestnika Projektu, udzielane po podpisaniu umów. Przeznaczenie: pokrycie bieżących opłat (wyłącznie w kwocie netto tj. bez VAT) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym kosztów ZUS.

Rekrutacja rozpocznie się w marcu 2021 r.

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają:
Biuro Projektu w Legnicy
Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
ul. Roosevelta 23/1, 59-220 Legnica
tel. 570 448 622
Biuro Projektu we Wrocławiu
Grupa Wspierania Biznesu Sp. z o.o.
Wyspa Słodowa 7, budynek Concordia Design, 50-266 Wrocław
tel. 71 727 80 52

Projekt „Rozwiń Skrzydła-dotacje dla młodych!” ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez udzielnie wsparcia szkoleniowego, finansowego (w postaci dotacji) i pomostowego dla osób do 30 roku życia w okresie od 01.02.2021 r. do 30.09.2022 r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wartość projektu: 2 056 589,90 zł