Data publikacji: 25 października 2019 przez w Aktualności Statystyka: 1690 Views

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU NR RR/LSIO/OWES/LG/1/2019

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie rozeznania rynku, którego przedmiotem jest świadczenie usług szkoleniowych z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć do dnia 30 października 2019 r. w siedzibie Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Kościuszki 25/1, 59-220 Legnica.

Szczegółowe i warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w projekcie umowy na świadczenie przedmiotowej usługi, która stanowi załącznik do niniejszego zapytania. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z Liderem Partnerstwa tj. Legnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich.

Załącznik – Formularz Oferty TUTAJ
Załączniki Warunki realizacji usług – projekt umowy TUTAJ

Zapraszamy do składania ofert.
Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich

Skip to content