Data publikacji: 26 września 2016 przez w Aktualności Statystyka: 2681 Views

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2016/LGOWES

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2016/LGOWES

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul.  Kościuszki 25/1, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu dot. świadczenia usług w zakresie specjalistycznego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie w przedmiocie rozeznania rynku prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku, której przedmiotem jest świadczenie usługi, która dotyczy wszystkich zamówień publicznych prowadzonych w ramach w/w projektu, nie przekraczających wartości 50 tys. PLN netto, tj. bez  podatku od towarów i usług (VAT).

 

I. Zamawiający

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich (LSIO)

Kościuszki 25/1

59-220 Legnica

NIP 691-230-91-96;        REGON 391048937;        KRS 0000190820

 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień jest:

Mirosław Jankowski

tel. 76 862 58 25;  e-mail: mirek@lsio.org.pl

 

II. Opis przedmiotu rozeznania rynku

Świadczenie usług w zakresie specjalistycznego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od dnia podpisania umowy  do 31 maja 2019 r. na terenie subregionu legnicko-głogowskiego.

Zamawiający zamierza powierzyć prowadzenie doradztwa zawodowego jednej osobie / jednemu podmiotowi, zgodnie z poniższym zakresem:

Prowadzenie specjalistycznego doradztwa zawodowego– max do 270 h z czego;

 1. 270 h w ramach usług rozwoju ekonomii społecznej oraz

 

CPV: 85312320-8 Usługi doradztwa

 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem rozeznania ryku jest świadczenie usług specjalistycznego doradztwa zawodowego, zgodnie z Regulaminem Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia prowadzenia specjalistycznego doradztwa zawodowego jednej osobie, na prowadzenie specjalistycznego doradztwa zawodowego– max do 270 h z czego;

 

Doradztwo będzie świadczone na terenie subregionu legnicko-głogowskiego, z czego przede wszystkich na terenie powiatów należących do subregionu I, tj. powiatu górowskiego, głogowskiego, polkowickiego, lubińskiego, legnickiego i m. Legnica. Oferent zobowiązuje się dodatkowo do regularnych spotkań z zespołem projektu w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający ponosi koszty związane z dojazdem do miejsca, gdzie będzie prowadzone doradztwo, jedynie do wysokości zaplanowanych środków w budżecie. Zamawiający nie ponosi kosztów dojazdu do siedziby Zamawiającego. Czas spotkań z zespołem projektu nie wchodzi w zakres  godzin przeznaczonych na doradztwo.  Doradztwo będzie świadczone w okresie od dnia podpisania umowy  do 31 maja 2019 r. w wymiarze łącznie do 270 h (w zależności od zapotrzebowania Uczestników Projektu). Na dzień zamieszczenia ogłoszenia Zamawiający nie jest w stanie określić ostatecznej liczby godzin doradztwa, z uwagi na specyfikę projektu, która zakłada stworzenie indywidualnej ścieżki wsparcia dla uczestników projektu.

Wybrani Oferenci będą ponadto zobowiązani do kompletowania dokumentacji związanej ze zrealizowanymi w ramach doradztwa zadaniami. Informacje na temat wymaganej dokumentacji zostaną uszczegółowione w umowie zawartej z wybranymi Oferentami po dokonaniu wyboru najkorzystniejszych ofert.

Doradztwo będzie świadczone na rzecz:

 • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w pierwszej kolejności wymagających aktywizacji społecznej, w tym os. bezrobotnych znajdujących się w III profilu, tj. oddalonych od rynku pracy (w odniesieniu do osób sprofilowanych przez powiatowe urzędy pracy PUP);
 • bezrobotnych z I i II profilu (w odniesieniu do osób sprofilowanych przez PUP);
 • osób zatrudnionych, które zgodnie z ustawą o spółdzielniach socjalnych mogą (nie więcej niż 50% założycieli) zakładać spółdzielnie socjalne, ale bez dotacji z OWES.
 • podmiotów ekonomii społecznej (PES) (w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa);
 • organizacji pozarządowych (NGO) planujących ekonomizację, pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne (PS);
 • osób fizycznych i osób prawnych, które planują założyć PES – w tym podmioty administracji publicznej (PAP), np. jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz kościelne osoby prawne;
 • otoczenia PES, w tym biznesu;

 

Doradztwo udzielane będzie w formie doradztwa bezpośredniego (w uzasadnionych przypadkach może przybierać formę doradztwa pośredniego). Przez doradztwo bezpośrednie rozumie się doradztwo świadczone osobiście przez doradcę uczestnikowi/uczestnikom w siedzibie OWES lub innym dogodnym dla uczestnika miejscu, a przez doradztwo pośrednie doradztwo świadczone drogą elektroniczną (za pomocą poczty elektronicznej, wideokonferencji itp.).

Wyodrębnioną jednostkę rozliczeniową stanowi 60 minut.

Zakres świadczonych usług obejmuje:

 • Opracowanie i przekazanie do akceptacji Zleceniodawcy wzoru Indywidualnego Planu Działania (IPD), który zostanie utworzony dla każdego uczestnika.
 • Przeprowadzenie 270  godzin doradztwa zawodowego dla 90 osób (3 h na uczestnika) .

 

Doradztwo będzie dotyczyło m.in. następujących zagadnień:

 • uzyskaniu informacji na temat cech osobowościowych uczestnika predysponujących go do kolejnych działań zaplanowanych w projekcie,
 • określeniu słabych i mocnych cech osobowości,
 • określeniu predyspozycji i preferencji zawodowych (w tym ocena przedsiębiorczości),
 • ocenie faktycznego zainteresowania uczestnika dalszym udziałem w projekcie (motywacja do podjęcia zatrudnienia),
 • ocenie stopnia oddalenia uczestnika od rynku pracy,
 • stworzeniu IPD adekwatnie do potrzeb i sytuacji każdego uczestnika.

Doradztwo będzie udzielane w ramach trzech typów usług określonych w KPRES (Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej).

Proces udzielania doradztwa specjalistycznego powinien się rozpocząć w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania na taką usługę ze strony uczestnika projektu. Do głównych zadań doradcy będzie należało:

 • określenie celów doradztwa,
 • określenie oczekiwanych efektów doradztwa,
 • przygotowanie planu usługi doradczej,
 • dobór metod i narzędzi na potrzeby doradztwa,
 • przygotowanie materiałów na potrzeby realizowanego doradztwa,
 • przeprowadzenie doradztwa,
 • przygotowanie oceny efektów udzielonego doradztwa.

 

Oferenci ponoszą odpowiedzialność za przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego na potrzeby uczestników projektu z uwzględnieniem dbałości o jak najwyższą jakość usług. Oferent samodzielnie przygotowuje oraz realizuje proces doradczy.

 

IV. Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełniającego rozeznania rynku, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego, określonej w umowie.

 

V. Miejsce realizacji rozeznania rynku: subregion legnicko-głogowski, w szczególności powiaty należące do subregionu I, tj. powiaty: górowski, głogowski, polkowicki, lubiński, legnicki i m. Legnica.

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

 1. Oferenci ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę
  i doświadczenie, w szczególności muszą posiadać:
  1) wykształcenie wyższe magisterskie;
  2) minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze usług doradczych, w tym min. 200 godzin doświadczenia w udzielaniu doradztwa w obszarze doradztwa zawodowego;
  3) dodatkowym atutem dla doradcy zawodowego ubiegającego się o stanowisko doradcy zawodowego będzie minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze doradztwa dla PES i PS, w tym organizacji pozarządowej prowadzącej działalność gospodarczą  i  spółdzielni socjalnej;

 

Zamawiający uzna powyższe warunki za spełnione w oparciu o poprawnie wypełniony Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane wykształcenie (dyplom ukończenia studiów) i doświadczenie zawodowe (np. referencje, rekomendacje, umowy).

Udział w postępowaniu mogą brać osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, jak i prowadzące indywidualną działalność gospodarczą (w tym osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą w ramach umowy spółki cywilnej),  które będą prowadzić doradztwo osobiście. W przypadku osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą w ramach umowy spółki cywilnej każdy ze wspólników składa osobną ofertę w przedmiocie rozeznania rynku. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w konsorcjum.

 1. Poddanie się weryfikacji w procesie akredytacji systemu ekonomii społecznej.

Zamawiający uzna powyższe warunki za spełnione w oparciu o podpisane oświadczenie zawarte w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego.

 

VII. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów:

 1. Cena brutto 100 %

 

W kryterium cena zostanie zbadana wysokość ceny brutto za jedną godzinę doradztwa (przez godzinę doradztwa należy rozumieć 60 min.). Cena brutto musi zawierać wszystkie składniki wynagrodzenia, tj. w przypadku osoby fizycznej wszystkie składniki wynagrodzenia dot. pracownika i pracodawcy, a w innych przypadkach wynagrodzenie z uwzględnieniem podatku VAT.

 

Cena brutto jednej godziny doradztwa oferty najniższej

——————————————————————– x 100 pkt. x 100%

Cena brutto jednej godziny doradztwa oferty ocenianej

 

Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą rażąco niską cenę, tj. niższą o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

 

VIII. Informacje na temat zakresu wykluczenia

Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

IX. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego), pod adresem:

 

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich,
ul. Kościuszki 25/1, 959-220 Legnica

 

do dnia 03.10.2016 r.

 

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferty niekompletne lub zawierające błędy nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

X. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.
 2. Oferta powinna być sporządzona w sposób czytelny w języku polskim i dostarczona w zamkniętej i opisanej kopercie z dopiskiem: Świadczenie usług w zakresie specjalistycznego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.
 3. Każda strona oferty musi być parafowana.
 4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta.
 5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta.
 6. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

XI. Istotne postanowienia umowy

 1. W razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie odstąpienia. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy dla swej ważności wymaga dochowania formy pisemnej.
 2. W przypadku wyżej określonym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy.
 3. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 4. Zamawiający zapłaci za faktycznie przeprowadzoną liczbę godzin doradztwa na podstawie protokołu odbioru sporządzonego przez Wykonawcę, wskazującego prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
 5. Zamawiający pokrywa koszty dojazdu do miejsca doradztwa do wysokości określonej we wniosku o dofinansowanie.
 6. Czas dojazdu do miejsc świadczenia doradztwa nie wlicza się w faktyczną liczbę godzin doradztwa.
 7. Zapłata zostanie dokonana w terminie do 14 dni, przelewem na konto Wykonawcy pod warunkiem posiadania środków na koncie projektu, po otrzymaniu poprawnie wystawionego rachunku/faktury, zatwierdzeniu protokołu odbioru oraz otrzymaniu niezbędnych dokumentów sporządzanych na potrzeby doradztwa i projektu.
  W przypadku opóźnienia w płatności Wykonawca  nie będzie dochodził odsetek za czas opóźnienia.
 8. W przypadku zaangażowania w realizację zadań w ramach innych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, Wykonawca musi posiadać możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach zleconej usługi. Łączne zaangażowanie zawodowe osoby świadczącej doradztwo, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego
  i innych podmiotów, nie przekracza limitu 276 godzin wskazanego w aktualnie obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, tj. obowiązujących na dzień złożenia protokołu odbioru pracy.
 9. Limit zaangażowania zawodowego, o którym mowa w pkt 6, dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności:
  a) w przypadku stosunku pracy –uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym,
  b) w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania –uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy).
  c) W przypadku zatrudnienia w innych projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wykonawca będzie składać godzinową ewidencję czasu pracy w ramach wszystkich projektów.
  d) Wykonanie zadań przez Wykonawcę jest potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
 10. Wykonawca oświadcza, że nie jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy w instytucjach odpowiedzialnych za realizację RPO WD tj. Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, lub w przypadku gdy jest zatrudniony na warunkach jw. wówczas nie zachodzi konflikt interesów (w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020) lub podwójne finansowanie.
 11. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w zakresie spełnienia warunku, o którym mowa pkt.8,  Wykonawca pokryje Zamawiającemu w pełnej wysokości szkodę jaką ten w związku ww. sytuacją poniesie.
 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wymagania odnośnie kwalifikowalności wynagrodzenia Wykonawcy, które mogą ulec zmianie i muszą być zgodne ze statusem prawnym na dzień podpisania umowy.
 13. Wykonawca zna Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
  i zobowiązuje się do ich stosowania.
 14. Wykonawca poddanie się weryfikacji w procesie akredytacji systemu ekonomii społecznej.
 15. Wykonawca zna obowiązujące Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i zobowiązuje się do ich stosowania.
 16. Wykonawca zobowiązuje się do podnoszenia swoich kwalifikacji zgodnie ze Standardami OWES, w wymiarze 30h rocznie oraz do przedstawienia dokumentów potwierdzających podniesienie kwalifikacji, na żądanie Zamawiającego.

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w przedmiocie rozeznania rynku

 1. Zamawiający powiadomi Oferenta, któremu udzieli zamówienia o terminie i miejscu zawarcia umowy, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 2. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oceny oferty zamówienia przez Oferenta (dyplomy, referencje itp.).
 3. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przedmiocie rozeznania rynku, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie przedmiotu zamówienia objętego rozeznaniem rynku.
 4. Oferent, którego propozycja usługi zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiocie rozeznania rynku, zobowiązuje się do podpisania umowy z Zamawiającym.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferentów do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień.
 6. Oferent zobowiązany zostanie do przedłożenia aktualnego portfolio na etapie podpisania umowy.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – Wykaz potwierdzający  spełnianie warunków udziału w postępowaniu
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zaangażowaniu w realizację projektów
 4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 

Skip to content