Data publikacji: 2 lutego 2018 przez w Aktualności Statystyka: 2216 Views

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RR/9.4/OWES/02/2018

Legnica, 02.02.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RR/9.4/OWES/02/2018

 

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul.  Kościuszki 25/1, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie rozeznania rynku, którego przedmiotem jest: KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA 12 WIZYT STUDYJNYCH dla uczestników projektu pn. „OWES dla subregionu jeleniogórskiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie w przedmiocie wyboru oferenta prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich zaprasza do złożenia ofert, których przedmiotem jest świadczenie usług nie przekraczających wartości 50 tys. PLN netto, tj. bez  podatku od towarów i usług (VAT).

 

ZAMAWIAJĄCY

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich (LSIO)

ul. Kościuszki 25/1

59-220 Legnica

NIP 691-230-91-96;        REGON 391048937;        KRS 0000190820

 

I. Opis przedmiotu rozeznania rynku

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług po stronie:
 • lidera projektu tj. Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich

w zakresie KOMPLEKSOWEJ ORGANIZACJI 12 WIZYT STUDYJNYCH

dla uczestników projektu pn. „OWES dla subregionu jeleniogórskiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od dnia podpisania umowy do 30 maja 2019 r. na terenie subregionu jeleniogórskiego.

 1. Usługi świadczone będą na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
 3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV:

55100000-1 – Usługi hotelarskie

55300000 – 3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków,

55321000 – 6 – usługi przygotowania posiłków

55312000 – 0 – ogólne restauracyjne usługi kelnerskie,

70220000 – 9 – usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości

 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług KOMPLEKSOWEJ ORGANIZACJI 12 WIZYT STUDYJNYCH dla uczestników projektu, zgodnie z Regulaminem świadczenia usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego prowadzonego przez Zamawiającego. Wizyty studyjne mogą się odbywać na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego i subregionu jeleniogórskiego.
 2. Na dzień zamieszczenia ogłoszenia Zapytania ofertowego w trybie rozeznania rynku, Zamawiający nie jest w stanie określić ostatecznej liczby uczestników oraz zakresu merytorycznego wizyty studyjnej, z uwagi na specyfikę projektu, która zakłada stworzenie indywidualnej ścieżki wsparcia dla uczestników projektu oraz niemożności przewidzenia preferencji osób zgłaszających się do projektu.
 3. Zamawiający w chwili obecnej nie jest w stanie oszacować ilości poszczególnych wizyt studyjnych w kontekście ich tematyki, a tym samym miejsc wizyt studyjnych. Wykonawca zobowiązany jest we współpracy z opiekunem wizyt studyjnych do organizacji wizyt studyjnych o tematyce identycznej lub ca najmniej zbliżonej do tematyki wskazanej przez zamawiającego, zgodnie z oczekiwaniami grupy docelowej i przeprowadzenia jej wraz z dostarczeniem wymaganej dokumentacji.

1) Zakres zamówienia może dotyczyć organizacji wizyt studyjnych m.in. w takich podmiotach jak np.:

a) spółdzielnia socjalna;

b) spółka non-profit;

c) organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą i będące PS zgodnie z definicją przedsiębiorstwa społecznego.

d) zakład aktywności zawodowej;

e) i inne;

2) oraz może dotyczyć przeprowadzenia wizyt studyjnych m.in. w takich obszarach tematycznej działalności jak np.:

a) usługi poligraficzne,

b) usługi księgowe;

c) usługi utrzymania porządku;

d) usługi hotelarskie i cateringowe;

e) usługi ekologiczne;

f) usług świadczone na rzecz osób niepełnosprawnych;

g) usługi turystyczne,

h) i inne.

 1. Wizyty studyjne będą prowadzone w formie grupowej.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia m.in. ubezpieczenia NNW, 2 przerw kawowych oraz lunchu w każdym z dni wizyty, noclegu, zakupu materiałów szkoleniowych/dydaktycznych na potrzeby realizacji wizyt studyjnych, sal szkoleniowych wyposażonych w sprzęt niezbędny do profesjonalnego świadczenia usług – jeżeli dotyczy, w miejscach każdorazowo wskazanych przez Zamawiającego.
 3. Usługa wizyty studyjnej obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie wizyt studyjnych dla ok. 180 osób. W ramach każdej wizyty studyjnej powinny się odbyć spotkania z podmiotami ekonomii społecznej.
 4. Uczestnicy – to osoby z subregionu jeleniogórskiego, o statusie określonym Regulaminem świadczenia usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Jeleniogórskim. Mogą to być osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej oraz osoby reprezentujące instytucje, w tym samorządowe.
 5. Jednostka rozliczeniowa usług wizyty studyjnej: 1 wizyta studyjna.
 6. Dokładny opis przedmiotu zamówienia dookreślający pkt. II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumencie „Realizacja wizyt studyjnych”, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru na każdym etapie realizacji zamówienia.
 8. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia.

 

III. Termin realizacji zamówienia:

 

Od 13 lutego 2018 r. do 30 maja 2019 roku. Szczegółowe terminy organizacji wizyt studyjnych, zostaną ustalone z wybranym Wykonawcą.

 

IV. Opis systemu realizacji wizyt studyjnych

 

 1. Zamawiający po wstępnej kwalifikacji danej osoby/osób do uczestnictwa w wyjeździe studyjnym, będzie przekazywał Wykonawcy jej/ich dane, w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy. Ponadto Zamawiający przekaże Wykonawcy informację z listą uczestników Projektu, którzy skorzystają z danego, wybranego przez siebie rodzaju wizyty studyjnej.
 2. Wizyty studyjne zostaną przeprowadzone dla ok. 180 osób w łącznej liczbie 12 WIZYT STUDYJNYCH, każda dla ok. 15-osobowej grupy.
 3. Miejsce, tematyka, zakres wizyt oraz ich organizacja powinna być dostosowana do konkretnej grupy osób.
 4. Czas trwania wizyty studyjnej wynosi 2 dni, w tym 16 godzin dydaktycznych/merytorycznych.
 5. Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu informację o każdej wizycie studyjnej do akceptacji na 5 dni roboczych przed jej planowanym rozpoczęciem.
 6. Informacja o wizycie studyjnej musi zawierać co najmniej:

a) Program wizyty studyjnej,

b) Harmonogram wizyty studyjnej (daty planowanych wizyt) z określeniem godzin realizacji wizyty studyjnej w każdym dniu wizyty (w tym godzinę rozpoczęcia i zakończenia wizyty) oraz wskazaniem przedmiotu wizyty studyjnej,

c) Wzór listy obecności zawierającej imię i nazwisko uczestnika, poszczególne daty wizyty studyjnej oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia wizyty,

d) Wzór ankiety ewaluacyjnej po zakończonej wizycie studyjnej.

7. Każdemu uczestnikowi wizyty studyjnej Wykonawca przekaże informację o miejscu i terminie wizyty studyjnej oraz terminie wyjazdu.

8. Wizyty studyjne odbywać się będą w terminach uzgodnionych w miarę możliwości z uczestnikami lub grupą uczestników, po akceptacji przez Zamawiającego.

V. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa na realizację wizyt studyjnych będzie zobowiązany do:

 1. Przygotowania i przeprowadzenia wizyt studyjnych w ustalonym terminie a w razie wystąpienia obiektywnych przesłanek uniemożliwiających poprowadzenie wizyt, poinformowanie o tym Zamawiającego na min. 3 dni przed wyznaczonym terminem.
 2. Kontaktu mailowego i telefonicznego z uczestnikami kursów w okresie realizacji wizyt studyjnych.
 3. Kontaktu i współpracy z podmiotem zajmującym się opieką nad wizytami studyjnymi wybranym w odrębnym postępowaniu.
 4. Zapewnienia sprzętu i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wizyt studyjnych.
 5. Dbania o odpowiednią informację uczestników wizyt studyjnych o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS – zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji IZ RPO WD.
 6. Zapewnienia fachowej obsługi związanej z organizacją i realizacją wizyt studyjnych, na każdym etapie realizacji zamówienia.
 7. Archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją usługi w ramach projektu do 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu. Jednakże zastrzega się, iż termin ten może ulec automatycznemu przedłużeniu, które nie wymaga podpisania aneksu, w przypadku, gdy decyzję taką podejmie Instytucja Pośrednicząca, w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.

 

VI. Kryteria oceny ofert

 

Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów:

 1. Cena brutto 100 %

 

W kryterium cena zostanie zbadana wysokość ceny brutto za organizację 1 wizyty studyjnej. Cena brutto musi zawierać: ubezpieczenie NNW uczestników, 2 przerwy kawowe oraz lunch w każdym z dni wizyty, nocleg, zakup materiałów szkoleniowych/dydaktycznych na potrzeby realizacji wizyt studyjnych, sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt niezbędny do profesjonalnego świadczenia usług – jeżeli dotyczy, z uwzględnieniem podatku VAT.

 

VII. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zapytania

 

Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w PLN.

 

VIII. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego), pod adresem:

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich,
ul. Kościuszki 25/1, 59-220 Legnica

do dnia 09.02.2018 r., do godz. 15.00

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferty niekompletne lub zawierające błędy nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

IX. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.
 2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta.
 3. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

X. Istotne postanowienia umowy

 

 1. Przewiduje się karę umowną w wysokości 100 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020,
 2. Przewiduje się karę umowną w wysokości 100 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z zapytaniem ofertowym oraz harmonogramem.
 3. Przewiduje się karę umowną w wysokości 100 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględnienia dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych przez uczestników np. m.in., co do sposobu ich organizacji, prowadzenia, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w realizacji zamówienia czy dostarczaniu dokumentacji oraz niepoinformowaniu o nieobecnościach.
 4. Zamawiający zastrzega sobie:

1) możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

2) prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznie poniesionych strat, jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania działania Wykonawcy.

3) możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym w szczególności: w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z umową. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy dla swej ważności wymaga dochowania formy pisemnej.

4) przeniesienie pełni praw autorskich, praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji umowy, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 1. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku niewykonania usługi bez podania usprawiedliwionej przyczyny.

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w przedmiocie rozeznania rynku

 1. Zamawiający powiadomi Oferenta, któremu udzieli zamówienia o terminie i miejscu zawarcia umowy, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 2. Oferent, którego propozycja usługi zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiocie rozeznania rynku, zobowiązuje się do podpisania umowy z Zamawiającym.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferentów do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – Realizacja wizyt studyjnych

 

 

 

 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

 

———————————–

Miejscowość i data

———————————–

pieczęć firmowa Oferenta

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY

Do Zapytania ofertowego nr RR/9.4/OWES/02/2018

 

Przedmiot rozeznania rynku:

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA 12 WIZYT STUDYJNYCH dla uczestników projektu pt. ”OWES dla subregionu jeleniogórskiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020         współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

1.Nazwa i adres Zamawiającego

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich (LSIO)

Kościuszki 25/1

59-220 Legnica

 

2. Nazwa (nazwisko) i adres Wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

3.Cena oferty :

cena brutto za kompleksową organizację 1 wizyty studyjnej ………………………………………………. zł (słownie: …………………………………………………………………………………………………………)

 1. Oświadczam, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
 2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Zapytaniem Ofertowym Zamawiającego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.
 3. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym przedmiotowego postępowania.
 4. Oświadczam, że zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.
 5. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu.
 6. Oświadczam, że w przypadku wyboru oferty uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą przez cały okres trwania umowy.
 7. Oświadczam, że uzyskałem/am wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
 8. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 

 

Data i podpis Oferenta

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 – Realizacja wizyt studyjnych

 

I. Informacje ogólne.

 

 1. Zakładana liczba uczestników/czek wizyt studyjnych – ok. 180 uczestników/czek wizyt studyjnych, po ok. 15 uczestników na 1 wizytę studyjną.
 2. Czas trwania wizyty studyjnej (modułów wizyty) – 16 h w ciągu dwóch dni, co daje średnio po 8 h lekcyjnych na 1 dzień wizyty.
 3. W związku ze specyfiką projektu, ze względu na indywidualny i spersonalizowany charakter, w tym udział osób niepełnosprawnych, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wizyty stanowiące odpowiedź na zindywidualizowane potrzeby grupy uczestników, zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami.

 

II. Przygotowanie wizyt studyjnych.

 

 1. Miejsce, tematyka, zakres, ilość godzin wizyt oraz ich organizacja powinny być dostosowane do konkretnej grupy osób.
 2. Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu informację o każdej wizycie studyjnej do akceptacji najpóźniej na 5 dni roboczych przed jej planowanym rozpoczęciem.
 3. Co do zasady informacja o wizycie studyjnej musi zostać opracowana we współpracy z podmiotem zajmującym się opieką nad wizytami studyjnymi i zawierać co najmniej:

               1) Program wizyty studyjnej, zawierający:

a) nazwę wizyty studyjnej,

b) miejsce i czas realizacji wizyty studyjnej (teoria + praktyka, jeśli dotyczy)

c) wykaz osób prowadzących wizytę studyjną na miejscu wizyty (trenerzy-jeśli dotyczy),

d) wykaz materiałów szkoleniowych (publikacji, opisu ćwiczeń, prezentacji), które otrzymają uczestnicy wraz z ich wersją elektroniczną i papierową,

e) sprzęt i inne materiały wykorzystywane w trakcie wizyty studyjnej,

               2) Harmonogram wizyty studyjnej – dostosowany do konkretnej grupy osób, zawierający w szczególności:

a) wyznaczenie dni realizacji wizyty studyjnej (daty planowanych wizyt),

b) określenie godzin realizacji wizyt studyjnych w każdym dniu zajęć w postaci: określenia czasowego (godzina rozpoczęcia i zakończenia zajęć), wymiaru godzin w podziale na godziny lekcyjne oraz godziny zegarowe (ilość godzin wizyty w każdym dniu zajęć).

               3) Inne (jeżeli dotyczy).

 1. Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych zaakceptuje lub zgłosi uwagi do przedstawionych informacji o wizycie studyjnej i/lub materiałów szkoleniowych/ dydaktycznych.
 2. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek w ciągu 5 dni roboczych dostarczyć materiały szkoleniowe w wersji papierowej.
 3. Materiały szkoleniowe powinny być napisane w sposób niedyskryminujący oraz nieumacniający istniejących stereotypów, z zastosowaniem reguły równości szans i płci.

 

III. Realizacja wizyt studyjnych

 

 1. Wykonawca ma obowiązek:

1) Rozpocząć realizację wizyt studyjnych nie później niż 14 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego informacji o zainteresowanej grupie uczestników.

2) We współpracy z opiekunem wizyt ustalić i przekazać każdemu uczestnikowi/czce program wizyty studyjnej, materiały stanowiące rozwinięcie zagadnień objętych programem.

3) Zapewnić salę szkoleniową w łatwo dostępnym miejscu, w której musi znajdować się projektor multimedialny, laptop oraz ekran, flipchart, flamastry lub tablice tradycyjne, jeżeli będą potrzebne. Sala musi spełniać wymogi bezpieczeństwa, akustyczne, oświetleniowe, musi być ogrzewana (w okresie zimowym) i mieć dostęp do światła dziennego. Sala musi być wyposażona w odpowiednią liczbę stołów i krzeseł, posiadać zaplecze sanitarne. Dostęp dla osób z niepełnosprawnościami.

4) W trakcie wizyty studyjnej zapewnić każdemu uczestnikowi/czce, w każdym dniu wizyty studyjnej:

a) Obiad 2-daniowy, obejmujący dania ciepłe (rybne, mięsne lub warzywne), desery (wyroby cukiernicze lub owoce), napoje: (opcjonalnie: soki, wodę mineralną gazowaną lub niegazowaną), w przypadku wizyt studyjnych z noclegiem: nocleg ze śniadaniem i kolację,

b) 2 przerwy kawowe z serwisem gastronomicznym, na których w menu: gorąca kawa i herbata, woda mineralna gazowana i/lub niegazowana oraz minimum 2 rodzaje świeżych ciastek lub kanapki,

c) W przypadku wizyt studyjnych trwających 2 i więcej dni pod rząd na każdy dzień wizyty studyjnej musi być przygotowane inne menu,

d) W przypadku wizyty studyjnej zapewnić każdemu uczestnikowi/czce: noclegi w pokojach dwuosobowych/trzyosobowych lub w uzasadnionych przypadkach – 1 osobowych (z pełnym węzłem sanitarnym), znajdującym się w łatwo dostępnym miejscu, w każdym dniu wizyty studyjnej: śniadanie, obiad (zgodny ze standardem opisanym wyżej i kolację, z wyłączeniem śniadania w pierwszym dniu i kolacji w ostatnim dniu wizyty, w każdym dniu wizyty 2 przerwy kawowe). Miejsce wizyty musi być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

5) Wykonawca musi ubezpieczyć wszystkich uczestników/czki od następstw nieszczęśliwych wypadków, przynajmniej na okres udzielania wsparcia wizyty studyjnej.

 

 1. Monitoring.

1) Wykonawca opracuje system wewnętrznego monitoringu, który umożliwi mu śledzenie procesu realizacji poszczególnych zadań. Dane pochodzące z monitoringu będą służyły Wykonawcy do oceny prawidłowości realizacji umowy oraz do podejmowania działań korygujących, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

 

System monitoringu powinien umożliwiać systematyczne gromadzenie informacji na temat: uczestników, terminowości (zgodność z harmonogramem), zakresu (m.in. liczba wizyt, liczba osób uczestniczących w wizytach, i jakości (np. ocena wizyt). W ramach monitoringu będą również gromadzone informacje o uczestnikach/czkach, które będą mogły być wykorzystane w ewaluacji bieżącej, końcowej lub ewaluacji ex post Projektu (m.in. dane umożliwiające kontakt).

 

Skip to content