Data publikacji: 7 stycznia 2021 przez w Aktualności Statystyka: 3135 Views

Zostań naszym animatorem [OFERTA PRACY]

Poszukujemy dwóch animatorów lokalnych/animatorek lokalnych do pracy w Dolnośląskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Legnicy przy projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czym zajmuje się animator/animatorka? Do jego/jej obowiązków należy m.in.:
• inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze,
• zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy podmiotów w celu rozwoju podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS),
• inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie PES,
• diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska,
• wymianą informacji nt. zmieniających się przepisów prawa dotyczących PES,
• ułatwianie kontaktów, doprowadzanie do lepszego poznania się mieszkańców i tworzonych przez nich grup i środowisk,
• animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ekonomii społecznej,
• wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych,
• inicjowanie powstawania grup inicjatywnych,
• motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej,
• budowanie lokalnych koalicji,
• moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku,
• stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia i kontynuowania działania między innymi poprzez wskazywanie możliwych korzyści społeczno-ekonomicznych lub kosztów zaniechania,
• inicjowanie współpracy PES z sektorem biznesu, w tym przy wykorzystaniu CSR,
• włączanie PES w procesy rewitalizacji.

W czasie swojej pracy animator współpracuje również z edukatorami oraz pozostałymi członkami zespołu OWES w celu jak najlepszej realizacji planu działania.

Wymagania:
• Animator/Animatorka w OWES musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w świadczeniu usług animacyjnych odnośnie rozwoju lokalnego, tworzenia partnerstw lokalnych
• Umiejętność stwarzania warunków do efektywnej komunikacji między różnymi osobami i podmiotami
• Umiejętność przygotowania procesu animacji uwzględniającego rozwój i potencjał ekonomiczny i społeczny lokalnych środowisk oraz rozwój idei ekonomii społecznej
• Znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru, w którym prowadzone są działania animacyjne
• Znajomość strategicznych dokumentów i ustaw związanych z sektorem ekonomii społecznej m.in. ustawa prawo o stowarzyszeniach, ustawa o fundacjach, ustawa o spółdzielniach socjalnych, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
• Znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno-finansowych funkcjonowania sektora ekonomii społecznej
• Umiejętność pracy z grupą, moderowania i prowadzenia spotkań, facylitowania procesów grupowych, inspirowania do rozwoju
• Umiejętność budowania partnerstw lokalnych
• Umiejętność organizacji pracy
• Umiejętność pracy w zespole
• Umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów
• Wysoki poziom kultury osobistej oraz motywacji do pracy
• Nastawienie na ciągłe zwiększanie kompetencji
• Samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, odporność na stres
• Czynne prawo jazdy kat. B (mobilność)
• Umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych (minimum MS Word i MS Excel) oraz korzystanie z Internetu
• Łączne zaangażowanie zawodowe kandydata/kandydatki nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie (po wliczeniu obowiązków wynikających z powyższego ogłoszenia)

Oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Godziwe wynagrodzenie i dodatkowy budżet na zwrot kosztów podróży służbowych,
• Umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu (pierwsza oferta pracy) oraz umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu – umowa na zastępstwo (druga oferta pracy)
• Elastyczność godzin pracy
• Pracę pełną wyzwań w dynamicznym zespole
• Pracę na stanowisku charakteryzującym się dużą samodzielnością
• Perspektywy rozwoju zawodowego
• Współrealizację dużych, ciekawych projektów

Miejsce pracy: Legnica i pozostałe powiaty subregionu legnicko-głogowskiego tj. głogowski, górowski, legnicki, lubiński i polkowicki.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz krótki list motywacyjny do dnia 25 stycznia 2021 r. na adres e-mailowy: lsio@lsio.org.pl (z tytułem wiadomości: aplikacja na animatora/animatorkę) bądź na adres: Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, ul. Kościuszki 25/1, 59-220 Legnica (z dopiskiem: aplikacja
na animatora/animatorkę).

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Klauzula informacyjna dla kandydatek/kandydatów
Administratorem Twoich danych osobowych jest Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, adres e-mail: lsio@lsio.org.pl. Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś stosowną zgodę w treści swojej aplikacji. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od momentu otrzymania od Ciebie aplikacji. Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której brałeś udział. Nie przekazujemy innym podmiotom danych osobowych kandydatek/ów biorących udział w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail lsio@lsio.org.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłaś/eś zgodę) do innego administratora danych. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W razie pytań możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail lsio@lsio.org.pl. Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane do innych naszych rekrutacji, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1 (Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Skip to content